Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Philosophy
Course of study:
2016/2017
Code:
JFI-3-501-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Physics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zakwalifikować myśl filozoficzną danego myśliciele w kategoriach historycznych oraz problemowych FI3A_U01 Test,
Scientific paper
M_U002 Student potrafi formułować pytania w dziedzinie ontologii, epistemologii, aksjologii oraz pod adresem przedmiotu możliwych badań naukowych oraz metod badawczych z nim związanych. Umie dokonać demarkacji zagadnień naukowych od pseudonaukowych FI3A_U02 Oral answer
M_U003 Student potrafi aplikować zagadnienia filozoficzne i metodologiczne do własnego przedmiotu badań, kwalifikować stanowiska poznawcze swych oponentów i umie bronić przyjętych założeń ontologicznych, epistemologicznych i aksjologiczne przy ocenia własnych wyników i analiz naukowych FI3A_U03 Examination,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student zna główne stanowiska filozoficzne powstałe w historii myśli europejskie o charakterze realistycznym i idealistycznym, przedmiot filozofii oraz dzieje sporu między realizmem i idealizmem. FI3A_W01 Activity during classes,
Oral answer
M_W002 Student rozumie problematyki i zawartości treściowe dziedzin filozofii: ontologii, epistemologii, aksjologii i metodologii nauki, ze szczególnym uwzględnienie własnej dziedziny badań naukowych. FI3A_W02 Activity during classes
M_W003 Student dysponuje wiedza z historii kosmologii oraz współczesnych prób tworzenia konkurencyjnych modeli kosmosu z uwzględnieniem najnowszych wyników współczesnej fizyki, matematyki i informatyki FI3A_W03 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zakwalifikować myśl filozoficzną danego myśliciele w kategoriach historycznych oraz problemowych + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować pytania w dziedzinie ontologii, epistemologii, aksjologii oraz pod adresem przedmiotu możliwych badań naukowych oraz metod badawczych z nim związanych. Umie dokonać demarkacji zagadnień naukowych od pseudonaukowych + - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi aplikować zagadnienia filozoficzne i metodologiczne do własnego przedmiotu badań, kwalifikować stanowiska poznawcze swych oponentów i umie bronić przyjętych założeń ontologicznych, epistemologicznych i aksjologiczne przy ocenia własnych wyników i analiz naukowych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna główne stanowiska filozoficzne powstałe w historii myśli europejskie o charakterze realistycznym i idealistycznym, przedmiot filozofii oraz dzieje sporu między realizmem i idealizmem. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie problematyki i zawartości treściowe dziedzin filozofii: ontologii, epistemologii, aksjologii i metodologii nauki, ze szczególnym uwzględnienie własnej dziedziny badań naukowych. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedza z historii kosmologii oraz współczesnych prób tworzenia konkurencyjnych modeli kosmosu z uwzględnieniem najnowszych wyników współczesnej fizyki, matematyki i informatyki + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Filozofia

  podstawowe zagadnienia i kierunki rozwoju myśli filozoficznej w Europie i na świecie: ontologia, epistemologia, aksjologia, metodologia bań naukowych

 2. podstawowy problem myślenia filozoficznego: spór stanowisk realistycznych z idealistycznymi w
  filozofii antycznej, średniowiecznej , nowożytnej i współczesnej

 3. historia rozwoju kosmologii i jej związki z rozwojem doktryn filozoficznych oraz rozwojem nauk przyrodniczych, ścisłych oraz humanistycznych

 4. konteksty odkrycia, uzasadnienia i uspołecznienia wiedzy naukowej: analiza przykładów historycznych oraz współczesnych

 5. informacja, mediatyzacja i komunikowanie w naukach współczesnych jako źródło innowacyjności w badaniach

 6. ekofilozofia i zagadnienie rozwoju zrównoważonego w badaniach naukowych

 7. aksjologiczne podstawy badań naukowych w świetle współczesnej humanistyki

Seminar classes:
Historia filozofii i kosmologii

Ilustracja tematów wykładu, na przykładzie zadań (problemów) przekazanych studentom do rozwiązania i omówienia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 115 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation for classes 25 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z wystąpienia seminaryjnego. Aktywność na zajęciach może ją polepszyć o maksymalnie 1 punkt (stopień).

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z nauk społecznych, fizyki, matematyki, informatyki.

Recommended literature and teaching resources:
 1. K. Ajdukiewicz, „Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania i metafizyka”, Warszawa 1983 lub 2000.
 2. L. Gawor, Z. Stachowski (red.)” Filozofia współczesna”, Bydgoszcz 2006.
 3. I. S. Fiut, „Ekofilozofia. Geneza i problemy”, Kraków 2003.
 4. T. Ferris, „Cały ten kram. Raport o stanie wszechświat(ów), Poznań 1999.
 5. H. Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2007
 6. A. Koestler, Lunatycy. Historia zmiennych pogladów na świat, Poznań 2002.
 7. K.R. Popper. Wiedza obiektywna Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992.
 8. W. Tatrkiewicz, Historia filozofii, wybrane rozdziały z tomów I, II, III, Warszawa (kolejne wydania z lat 1980-2000)
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None