Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economics
Course of study:
2016/2017
Code:
JFI-3-502-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Physics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Czyż Marta (mczyz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi określić kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań FI3A_K02 Presentation
Skills
M_U001 Posiada umiejętność pozyskiwania i interpretacji informacji dotyczących gospodarki FI3A_U01 Presentation
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów gospodarki na poziomie mikro i makro. FI3A_W04 Examination,
Test
M_W002 Zna współzależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi i uwarunkowania decyzji gospodarczych. FI3A_W04 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi określić kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność pozyskiwania i interpretacji informacji dotyczących gospodarki - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów gospodarki na poziomie mikro i makro. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna współzależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi i uwarunkowania decyzji gospodarczych. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Obszary zainteresowań nauk ekonomicznych.

  Nauki ekonomiczne w naukach społecznych. Podział nauk ekonomicznych.
  Miejsce ekonomii wśród nauk ekonomicznych.

 2. Związki nauk ekonomicznych z naukami technicznymi i przyrodniczymi.

  Ekonomiki szczegółowe i obszary ich badań.

 3. Etapy procesu gospodarczego

  Produkcja, podział wytworzonych produktów, wymiana, konsumpcja.

 4. Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne.

  Czynniki produkcji: ziemia, praca, kapitał oraz przedsiębiorczość.

 5. Główne szkoły, kierunki i koncepcje myśli ekonomicznej.

  merkantylizm, fizjokratyzm, szkoła klasyczna, szkoła neoklasyczna, szkoła historyczna, instytucjonalizm, keynesizm, monetaryzm

 6. Relacje: produkt – towar – pieniądz.

  Cechy towaru: wartość, wartość użytkowa i wartość wymienna. Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej – rynek, cena, konkurencja, podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe.

 7. Pieniądz i jego funkcje:

  miernik wartości, środek cyrkulacji, środek tezauryzacji,
  środek płatniczy, funkcja pieniądza światowego.

 8. Wzrost i rozwój gospodarczy.

  Podstawowe mierniki. Porównania międzynarodowe.

 9. Cykl koniunkturalny.

  Cykliczny charakter gospodarowania. Rodzaje cykli koniunkturalnych.
  Fazy cyklu klasycznego oraz cyklu współczesnego.

 10. Rynek

  relacje pomiędzy popytem i podażą. Czynniki wpływające na popyt i podaż. Elastyczność cenowa i kosztowa.

 11. Rola rynku kapitałowego w gospodarce.
 12. System bankowy.

  Rola banku centralnego.

 13. Rynek pracy.
 14. Inflacja

  definicja, rodzaje, przyczyny i skutki oraz sposoby przeciwdziałania.

 15. Bezrobocie

  definicja, rodzaje, przyczyny i skutki oraz sposoby przeciwdziałania.
  Związki pomiędzy inflacją a bezrobociem.

 16. Ekonomiczna rola państwa.
 17. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce – wybrane zagadnienia.
 18. Wybrane problemy gospodarki światowej.
 19. Integracja Polski z Unią Europejską.
 20. Koncepcja i zasady rozwoju zrównoważonego.
Seminar classes:
Etapy procesu gospodarczego

Prezentacja wybranego przez doktoranta problemu naukowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 35 h
Contact hours 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
 1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć seminaryjnych oraz wykładów.
 2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z zajęć seminaryjnych (75%) i wykładów (25%) uzyskanych
  we wszystkich terminach.
 3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
  if sr>4.75 then OK:=5.0 else
  if sr>4.25 then OK:=4.5 else
  if sr>3.75 then OK:=4.0 else
  if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3
 4. Jeżeli pozytywną ocenę z zajęć seminaryjnych i zaliczenia wykładu uzyskano w pierwszym terminie oraz ocena końcowa jest mniejsza niż 5.0 to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5
Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Materiały wykładów i literatura uzupełniająca:

 • Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, (red.) S. Maciniak, PWN, Warszawa 2013.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Pindór T., Preisner L., Oszczędność zasobów energii pierwotnej w skali światowej w wyniku zagospodarowania złóż niekonwencjonalnego gazu ziemnego, [w:] Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, (red.) A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 317, Wrocław 2013, s. 44-52.
 • Preisner L., Pindór T., Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego, [w:] Logistyka Odzysku, Nr 2/2014 (11).
 • Preisner L., Pindór T., Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska jako instrumenty zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, (red.)
  J. Famielec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 193-209.
 • Finansowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce, pod red. L. Preisnera, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009.
 • Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, pod red. L. Preisnera, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2006.
Additional information:

Cel przedmiotu i uzyskane kompetencje:
Poznanie i posługiwanie się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej. Prezentacja najważniejszych problemów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Zrozumienie podstawowych kategorii i procesów makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej. Poznanie problemów mikroekonomicznych poprzez zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (20 godzin) oraz zajęć seminaryjnych (10 godzin). Program zajęć obejmuje problematykę makro- i mikroekonomii