Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Apprenticeship
Course of study:
2016/2017
Code:
JFI-3-601-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Physics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szafran Bartłomiej (bszafran@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Doktorant potrafi przygotować plan zajęć ze studentami. FI3A_W03 Activity during classes
M_U002 Doktorant potrafi prowadzić zajęcia w sposób przystępny i przyjazny dla studentów FI3A_W03 Activity during classes
M_U003 Doktorant potrafi ocenić pracę studentów i opanowanie przez nich wiedzy w zakresie prowadzonego przedmiotu FI3A_W03 Activity during classes
M_U004 Doktorant potrafi wyjaśnić wątpliwości studentów w ramach przedmiotu oraz dotyczące wykonywanych na ćwiczeniach zadań FI3A_W03 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Doktorant potrafi przygotować plan zajęć ze studentami. - - - - - - - - - + -
M_U002 Doktorant potrafi prowadzić zajęcia w sposób przystępny i przyjazny dla studentów - - - - - - - - - + -
M_U003 Doktorant potrafi ocenić pracę studentów i opanowanie przez nich wiedzy w zakresie prowadzonego przedmiotu - - - - - - - - - + -
M_U004 Doktorant potrafi wyjaśnić wątpliwości studentów w ramach przedmiotu oraz dotyczące wykonywanych na ćwiczeniach zadań - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń laboratoryjnych lub audytoryjnych do wykładu promotora lub innego pracownika Wydziału, w szczególności na I stopniu studiów. W ramach zajęć doktoranci kontaktują się z wykładowcą oraz prowadzą konsultacje dla studentów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Preparation for classes 90 h
Participation in auditorium classes 30 h
Contact hours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Doktorant jest hospitowany przez wykładowcę, oceniany przez studentów oraz Wydziałowy System Kontroli Jakości Kształcenia. Ocenę wystawia kierownik studiów doktoranckich lub odpowiedni prodziekan na podstawie informacji przekazanych mu przez osoby kontaktujące się z doktorantem jako nauczycielem akademickim.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None