Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Protection
Course of study:
2016/2017
Code:
MIS-1-106-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kuźnia Monika (kuznia@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kuźnia Monika (kuznia@agh.edu.pl)
dr inż. Jerzak Wojciech (wjerzak@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożeń Systemów Zarządzania Środowiskiem oraz posiadania certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością. IS1A_K01, IS1A_K02 Test
M_K002 Ma świadomość wpływu emitowanych zanieczyszczeń i generowanych odpadów z działalności przemysłowej, w tym z branży metalurgicznej, na środowisko. IS1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi zająć stanowisko w sprawie problematycznych tematów związanych z ochroną środowiska. Potrafi dostrzec aspekty związane z negatywnym oddziaływaniem przemysłu na środowisko oraz prowadzić dyskusję stosując fachowe nazewnictwo. IS1A_U02, IS1A_U08 Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna główne rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń środowiska oraz sposoby ich ograniczania. IS1A_W02, IS1A_W14 Test
M_W002 Ma wiedzę w zakresie gospodarki odpadami oraz alternatywnych źródeł energii. IS1A_W02, IS1A_W14 Activity during classes,
Test
M_W003 Zna i rozumie zagadnienia związane ze strategią zrównoważonego rozwoju oraz Systemami Zarządzania Jakością i Środowiskiem. IS1A_W12, IS1A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożeń Systemów Zarządzania Środowiskiem oraz posiadania certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością. + + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość wpływu emitowanych zanieczyszczeń i generowanych odpadów z działalności przemysłowej, w tym z branży metalurgicznej, na środowisko. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zająć stanowisko w sprawie problematycznych tematów związanych z ochroną środowiska. Potrafi dostrzec aspekty związane z negatywnym oddziaływaniem przemysłu na środowisko oraz prowadzić dyskusję stosując fachowe nazewnictwo. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna główne rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń środowiska oraz sposoby ich ograniczania. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie gospodarki odpadami oraz alternatywnych źródeł energii. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zagadnienia związane ze strategią zrównoważonego rozwoju oraz Systemami Zarządzania Jakością i Środowiskiem. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza oraz skutki ich wprowadzania do atmosfery

  Rodzaje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Źródła ich powstawania (wybrane gałęzie przemysłu, komunikacja). Smog londyński i typu Los Angeles. Kwaśne deszcze oraz ich niekorzystne oddziaływanie na komponenty środowiska. Dziura ozonowa i mechanizm jej powstawania. Efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, zmienna aktywność Słońca.

 2. Sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń

  Odpylanie. Rodzaje odpylaczy oraz ich zastosowanie. Odsiarczanie spalin. Metody redukcji tlenków azotu.

 3. Zanieczyszczenia wód i gleb oraz ich ochrona

  Rodzaje zanieczyszczeń wprowadzanych do wód. Istota mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Źródła zanieczyszczeń gleb: rolnictwo, przemysł, motoryzacja, depozycja pyłów. Metale ciężkie w glebach. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i poprzemysłowych na wybranych przykładach.

 4. Gospodarka odpadami

  Odpady komunalne-charakterystyka oraz metody recyklingu. Odpady przemysłowe-rodzaje, źródła powstawania oraz sposoby unieszkodliwiania. Charakterystyka odpadów hutniczych oraz ich wykorzystanie.

 5. Alternatywne źródła energii (wybrane)

  Biomasa i biogaz. Energia geotermalna. Energia wiatru. Energia wody. Fotowoltaika.

 6. Rozwój zrównoważony. Systemy zarządzania środowiskowego i jakością

  Pojęcie rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju). Strategia rozwoju zrównoważonego w Polsce. Koncepcja najlepszej dostępnej techniki (BAT). Systemy zarządzania środowiskiem i jakością. Certyfikacja systemów zarządzania.

 7. Modelowanie w ochronie środowiska

  Rozwiązywanie problemów występujących w obszarze ochrony środowiska z zastosowaniem metod modelowania. Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

Auditorium classes:
 1. Pojęcie emisji i imisji. Obliczanie emisji dwutlenku węgla. Handel emisjami.

  Obliczanie emisji z procesów spalania paliw gazowych (gaz ziemny, biogaz) i stałych (węgiel, biomasa). Limity emisji dwutlenku węgla w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Zasada funkcjonowania “handlu emisjami”.

 2. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ).

  Rodzaje inwestycji objętych obowiązkiem sporządzania raportu OOŚ. Zasada tworzenia raportu OOŚ na konkretnych przykładach (m.in. huty, autostrady). Ilościowe i jakościowe oddziaływanie inwestycji na poszczególne elementy środowiska.

 3. Katalog odpadów. Odpady wytwarzane w przemyśle hutniczym.

  Zapoznanie z aktem prawnym “Katalog odpadów”. Scharakteryzowanie kodu odpadów. Analiza odpadów (wraz z kodami odpadów) generowanych w procesie produkcji stali w elektrycznym piecu łukowym – obserwacja próbek odpadów oraz prezentacja procesu ich powstawania.

 4. Monitoring środowiska. Struktura funkcjonalna Państwowego Monitoringu Środowiska.

  Zasada funkcjonowania Monitoringu środowiska w Polsce. Dogłębna analiza PMŚ na przykładzie województwa małopolskiego. Zapoznanie się z serwisami internetowymi prezentującymi stężenia zanieczyszczeń oraz prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

 5. Systemy zarządzania jakością. Normy ISO.

  Zapoznanie się z systemami zarządzania jakością na wybranych przykładach.

 6. Debaty oksfordzkie (na bieżące tematy problemowe np. wydobycie gazu łupkowego, elektrownie jądrowe, GMO, odnawialne źródła energii).

  Dyskusja między studentami (4-osobowe grupy) na przydzielone wcześniej tematy dotyczące problemów ochrony środowiska. Wystąpienie obejmuje przygotowanie krótkiej, wprowadzającej prezentacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Preparation for classes 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na zajęciach (dodatkowo, aktywność na zajęciach podnosząca ocenę końcową)

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M. – Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska t. 1/2 , WNT Warszawa, 2010
2. Rosik-Dulewska Cz. – Podstawy gospodarki odpadami, PWN Warszawa, 2010
3. Pod redakcją: Kołodziej B., Matyka M.: Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Powszechce Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Sp. z o.o., Poznań 2012
4. Hamrol A. – Zarządzanie jakością z przykładami, PWN Warszawa, 2008
5. Markiewicz M. -Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004
6. Materiały ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach.