Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ekonomika i zarządzanie
Course of study:
2016/2017
Code:
MIS-1-309-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Zieliński Krzysztof (zielinsk@metal.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem, jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, jest świadomy potrzeby podejmowania samokształcenia i aktualizowania wiedzy. IS1A_K01, IS1A_K04 Activity during classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, analizowania i identyfikacji węzłowych problemów funkcjonowania organizacji, znajdowania powiązań i wzajemnych inspiracji wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania, stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami. IS1A_U01, IS1A_U08 Activity during classes,
Scientific paper,
Project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą : istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, działalności przedsiębiorstwa i kryteriach jego oceny, form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw oraz o podstawowych pojęciach i zjawiskach z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa. IS1A_W12, IS1A_W14 Project,
Test
M_W002 Student posiada wiedzę o zagadnieniach dotyczących zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania produkcją, wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu produkcją, funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. IS1A_W12 Test,
Project
M_W003 Student posiada wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw. IS1A_W12 Test,
Project
M_W004 Student posiada wiedzę o zasadach gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim przedsiębiorstwa; cechach, zachowaniach i stylach przywódczych oraz mechanizmach kontrolnych, współczesnych orientacjach w zarządzaniu personelem oraz roli kultur i etyki w zarządzaniu. IS1A_W12 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem, jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, jest świadomy potrzeby podejmowania samokształcenia i aktualizowania wiedzy. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, analizowania i identyfikacji węzłowych problemów funkcjonowania organizacji, znajdowania powiązań i wzajemnych inspiracji wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania, stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą : istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, działalności przedsiębiorstwa i kryteriach jego oceny, form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw oraz o podstawowych pojęciach i zjawiskach z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o zagadnieniach dotyczących zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania produkcją, wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu produkcją, funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę o zasadach gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim przedsiębiorstwa; cechach, zachowaniach i stylach przywódczych oraz mechanizmach kontrolnych, współczesnych orientacjach w zarządzaniu personelem oraz roli kultur i etyki w zarządzaniu. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe koncepcje i metody zarządzania.
 2. Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola, podejmowanie decyzji.
 3. Istota i zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 4. Typologia przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo: istota, kryteria podziału, charakter działalności.
 5. Gospodarowanie majątkiem trwałym i obrotowym przedsiębiorstwa.
 6. Ekonomika produkcji: pojęcie produkcji, struktura procesu produkcyjnego, organizacja produkcji w przedsiębiorstwie
 7. Metody diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych.
 8. Style kierowania. Polityka kadrowa.
 9. Technologie informatyczne wspierajace decyzje w zarzadzaniu przedsiębiorstwem.
 10. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa.
Seminar classes:
 1. System planowania w przedsiębiorstwie, wybrane techniki planistyczne.
 2. Struktura organizacyjna, typy struktur organizacyjnych, zasady budowy struktury organizacyjnej.
 3. Motywacja, tradycyjne podejście do motywowania, koncepcje.
 4. Przywództwo, style przywództwa.
 5. Komunikowanie, formy komunikacji, poprawa skuteczności komunikowania, zarządzanie grupami i zespołami roboczymi.
 6. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwie.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in seminar classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 24 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0,3 * ocena z projektów + 0,7 * ocena z kolokwium z wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004
Nowicka-Skowron M., Jerzak M.: Ekonomika przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995
Żurek.J, Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój; FRUG Gdańsk 2007.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996,
Lichtarski.J. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, WAE Wrocław 1999.
Oleksyn T., Sztuka kierowania, Warszawa 1999,
Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1996,
Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Warszawa 1997
Guzera.K. Ekonomika przedsiębiorstw cz. I i II, Ditrin Warszawa 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None