Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Course of study:
2016/2017
Code:
MIS-1-615-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole IS1A_K03
M_K002 Posiada wiedzę o kolejnych szczeblach kariery oraz konieczności ciągłego dokształcania swoich umiejętności. IS1A_K01
Knowledge
M_W001 Student posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce IS1A_W14, IS1A_W13
M_W002 Posiada wiedzę o możliwości wykorzystania patentów w praktyce IS1A_W13
M_W003 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie pracy w przedsiębiorstwie IS1A_W12
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole - - - - - - - - - - -
M_K002 Posiada wiedzę o kolejnych szczeblach kariery oraz konieczności ciągłego dokształcania swoich umiejętności. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce - - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o możliwości wykorzystania patentów w praktyce - - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie pracy w przedsiębiorstwie - - - - - - - - - - -
Module content
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 120 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Praktyka kończy się wystawieniem zaświadczenia o jej ukończeniu przez Opiekuna Praktyk, sprawującego opiekę nad studentem ze strony zakładu pracy. Zaświadczenie powinno zawierać ocenę praktyki. Student pisze krótkie sprawozdanie z przebiegu praktyki, oceniane przez Opiekuna III roku.
Ocena końcowa obliczna jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od Opiekuna Praktyk (w zakładzie przemysłowym) i od Opiekuna III roku.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Według zalecenia w miejscu odbywania praktyk.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Opiekunem III roku. Wszelkie zmiany muszą zostać zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.