Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Data Acquisition Systems
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-027-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mindur Bartosz (mindur@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mindur Bartosz (mindur@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje nowoczesne systemu akwizycji działające w małych laboratoryjnych układach pomiarowych, aż po ogromne heterogeniczne systemy (takich jak np. eksperyment ATLAS w CERN).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów w środowisku interdyscyplinarnym Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać standard przesyłania danych oraz rodzaj systemu do ich akwizycji dla określonego zadania Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi w oparciu o mikrokontroler lub FPGA zbudować dedykowany system zbierania danych odpowiedni dla określonego zadania Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe standardy służące do przekazywania danych w systemach pomiarowych Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna typy rodzaje systemów akwizycji danych oraz ich cech charakterystyczne Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów w środowisku interdyscyplinarnym - - - + - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać standard przesyłania danych oraz rodzaj systemu do ich akwizycji dla określonego zadania - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi w oparciu o mikrokontroler lub FPGA zbudować dedykowany system zbierania danych odpowiedni dla określonego zadania - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe standardy służące do przekazywania danych w systemach pomiarowych - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna typy rodzaje systemów akwizycji danych oraz ich cech charakterystyczne - - - - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
Tematyka

Studenci w ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych będą samodzielnie konfigurować, testować, weryfikować i częściowo oprogramowywać działanie gotowych systemów akwizycji danych.
Efekty kształcenia:
• Student potrafi wybrać standard przesyłania danych oraz rodzaj systemu do ich akwizycji dla określonego zadania
• Student potrafi wybrać potrafi skonfigurować, uruchomić i przetestować system akwizycji danych składający się z dostępnych elementów.

Project classes:
Tematyka

W ramach projektu studenci w zespołach dwuosobowych będą tworzyć dedykowany system akwizycji danych przystosowany do realizacji określonego zadania.
Efekty kształcenia:
• Student potrafi w oparciu o mikrokontroler lub FPGA zbudować dedykowany system zbierania danych odpowiedni dla określonego zadania

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 48 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Participation in project classes 30 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceny z laboratorium (L), z projektu (P) oraz z egzaminu (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona wszystkich ocen:
OK = 0.4 x E + 0.3 x L + 0.3 x P
przy czym do obliczania średniej brany jest wynik procentowy.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw elektroniki cyfrowej
• Znajomość programowania w języku C

Recommended literature and teaching resources:

• Materiały z seminarium
• John Park, Steve Mackay “Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems” 2003
• John Catsoulis “Designing Embedded Hardware, Second Edition” O’Reilly Media 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:
 • Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta
  na zajęciach:
  Ćwiczenia laboratoryjne:
  - Nieobecność na nie więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta
  samodzielnego (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji) opanowania
  przerabianego na tych zajęciach materiału.
  - Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż jednych zajęciach oznacza brak
  możliwości zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
  - Student ma prawo do odrobienia każdej usprawiedliwionej nieobecności w
  wyznaczonym przez prowadzącego terminie – do dwóch tygodni od zaistnienia tej nieobecności lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
  Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
 • Zasady zaliczania zajęć:
  Ćwiczenia laboratoryjne:
  - Jedynym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze,
  przy czym przy obliczaniu końcowej liczby punktów nie będą brane pod uwagę jedne
  ćwiczenia, z których dana osoba uzyskała najmniejsze liczby punktów. Termin
  ten może zostać wydłużony w przypadku niemożliwości wcześniejszego wyrównania
  zaległości wynikającego z usprawiedliwionych przyczyn.
  - Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedne zajęcia nie
  uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z
  ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.
  Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH § 16.
 • Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące trybu zaliczania zajęć i
  odrabiania zaległości dostępne są na stronie
  http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~mindur/sad/