Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Platforma integracyjna IBM Power Systems/IBM i
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-008-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Gronek Piotr (gronek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dydejczyk Antoni (dydejcz@agh.edu.pl)
dr inż. Gronek Piotr (gronek@agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie do zagadnień związanych z budową, zadami funkcjonowania i tworzenia aplikacji w środowisku Platformy integracyjnej IBM Power Systems / IBM i.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę rozwoju technologii internetowych stosowanych do realizacji usług aplikacyjnych IS2A_K04 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi modyfikować, uruchamiać i śledzić wykonanie programów wykorzystujących podstawowe, aktualne narzędzia do tworzenia systemów aplikacyjnych IS2A_U11 Execution of laboratory classes
M_U002 Student umie tworzyć proste systemy aplikacyjne w wybranych technikach oraz środowiskach tworzenia oprogramowania IS2A_U12, IS2A_U10 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student rozumie podstawowe problemy projektowe w systemach aplikacyjnych IS2A_W13 Test
M_W002 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane narzędzia tworzenia systemów aplikacyjnych IS2A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę rozwoju technologii internetowych stosowanych do realizacji usług aplikacyjnych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi modyfikować, uruchamiać i śledzić wykonanie programów wykorzystujących podstawowe, aktualne narzędzia do tworzenia systemów aplikacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie tworzyć proste systemy aplikacyjne w wybranych technikach oraz środowiskach tworzenia oprogramowania - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie podstawowe problemy projektowe w systemach aplikacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane narzędzia tworzenia systemów aplikacyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Platforma integracyjna IBM Power Systems / IBM i

- IBM Power System – nowoczesny system aplikacyjny
- Architektura serwerów IBM Power System
- Architektura systemu operacyjnego IBM i
- Model działania aplikacji w systemie IBM i
- Język komend systemu IBM i – CL
- Baza danych DB2 UDB for IBM i
- Partycjonowanie logiczne na platformie IBM Power System
- Środowisko przetwarzania w chmurze IBM Bluemix
- Usługi deweloperskie w chmurze IBM Bluemix
- Zarządzanie aplikacjami w chmurze IBM Bluemix

Laboratory classes:
PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Wprowadzenie do pracy w środowisku terminalowym IBM 5250
Efekty kształcenia:
− student potrafi wykonywać podstawowe operacje menu i komend za pomocą interfejsu terminala standardu IBM 5250.

Podstawy zarządzania obiektami systemowymi w systemie IBM i
Efekty kształcenia:
− student potrafi tworzyć i zarządzać bibliotekami, plikami fizycznymi,
− student potrafi konfigurować dostęp do obiektowych elementów systemu plików IBM i.

Tworzenie i wykonywanie programów w języku powłoki systemu IBM i – CL
Efekty kształcenia:
− student potrafi tworzyć fizyczne pliki źródłowe za pomocą edytora SEU w terminalu 5250,
− student kompilować programy zakodowane w języku CL,
− student uruchamiać programy wiersza poleceń terminala 5250.

Zarządzanie usługami bazodanowymi DB/2 – IBM i Navigator
Efekty kształcenia:
− student potrafi obsługiwać interfejs GUI zarządzania systemem IBM i,
− student potrafi tworzyć proste tabele bazy danych DB/2 for IBM i.

Tworzenie aplikacji dla systemu IBM i w środowisku IDE Rational Developer
Efekty kształcenia:
− student potrafi uruchomić środowisko programistyczne IDE IBM Rational Developer,
− student potrafi utworzyć proste oprogramowanie w języku CL za pomocą IDE Rational Developer.

Zarządzanie systemami wirtualnymi (partycjami logicznymi) na serwerze IBM Power Systems
Efekty kształcenia:
− student potrafi uruchomić usługi zarządzania zdalnego za pomocą IBM Hardware Management Console.

Tworzenie aplikacji w środowisku IBM Bluemix
Efekty kształcenia:
−student potrafi połączyć się środowiskiem chmurowym IBM Bluemix,
−student potrafi utworzyć prosty projekt programistyczny za pomocą interfejsu CLI Cloud Foundry.

Zarządzanie wirtualizacją w środowisku IBM Bluemix
Efekty kształcenia:
−student potrafi uruchomić maszynę wirtualną w środowisku chmurowym IBM Bluemix,
−student potrafi uruchomić aplikację w środowisku chmurowym IBM Bluemix.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują aplikacje demonstracyjne, wykonane w języku programowania CL, działające w środowisku wiersza poleceń i interfejsu użytkownika terminala 5250. W środowisku chmurowym IBM Bluemix studenci wdrażają aplikacje demonstracyjne, wykonane w języku programowania Java, działające w środowisku WWW.
Wykonane aplikacje będą oceniane zgodnie z kryteriami zamieszczonymi na stronie internetowej przedmiotu oraz przedstawionymi na pierwszych zajęciach.
Ponadto, w trakcie zajęć będzie przeprowadzone kolokwium weryfikujące znajomość podstaw architektury serwerów IBM Power Systems i systemu operacyjnego IBM i. Ocena zaliczeniowa (końcowa modułu) jest obliczana jako średnia z ocen cząstkowych z kolokwium i wykonanych aplikacji demonstracyjnych.

Prerequisites and additional requirements:

• Programowanie w językach C/C++ i Java

Recommended literature and teaching resources:

• IBM i and System i Information Center [ http://publib.boulder.ibm.com/eserver/ibmi.html ]

• IBM Bluemix – Create, Deploy, Manage Your Applications in the Cloud: [ http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/ ]

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

• Naming boys after U. S. presidents in 20th century / K. KUŁAKOWSKI, P. KULCZYCKI, K. MISZTAL, A. DYDEJCZYK, P. GRONEK, M. J. KRAWCZYK // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2016 vol. 129 no. 5, s. 1038–1044
• No more presidents in my family / Krzysztof KUŁAKOWSKI, Piotr KULCZYCKI, Krzysztof Misztal, Antoni DYDEJCZYK, Piotr GRONEK, Małgorzata KRAWCZYK // W: FENS : 8th Polish symposium on Econo- and sociophysics FENS : 4–6 November 2015, Rzeszów, Poland : book of abstracts. — ISBN10: 83-89585-42-1. — S. 25
• If others jump to the queue front, how long I will wait? / M. J. KRAWCZYK, P. GRONEK, M. NAWOJCZYK, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2015 vol. 127 no. 3-A, s. A-95–A-98 — 7th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences (FENS) : Lublin, Poland, 14–17 May 2014
• How many parameters to model states of mind? / Krzysztof KUŁAKOWSKI, Piotr GRONEK, Antoni DYDEJCZYK // W: 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013 : May 27th–May 30th, 2013, Ålesund, Norway : proceedings / eds. Webjørn Rekdalsbakken, Robin T. Bye, Houxiang Zhang. — [Norway : s. n.], 2013 + CD. — ISBN: 978-0-9564944-6-7 ; e-ISBN: 978-0-9564944-7-4. — S. 895–899.
• Zaller-Deffuant model of mass opinion / Krzysztof MALARZ, Piotr GRONEK, Krzysztof KUŁAKOWSKI // JASSS Journal of Artificial Societies and Social Simulation ; ISSN 1460-7425. — 2011 vol. 14 iss. 1 art. no. 2, s. [1–20]

Additional information:

• Dopuszcza się nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach laboratoryjnych (w tym co najwyżej 1 nie usprawiedliwiona).
• Jeżeli w wyniku nieobecności student nie uzyska oceny cząstkowej z zadania lub kolokwium, powstałą zaległość uzupełnia na kolejnych najbliższych zajęciach laboratoryjnych.