Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Design of integrated circuits in CMOS technology, I
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-019-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Świentek Krzysztof (swientek@agh.edu.pl)
dr inż. Fiutowski Tomasz (tomasz.fiutowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywnej prezentacji. IS2A_K06 Report,
Project,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
M_K002 Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. IS2A_K01 Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrany układ elektroniczny IS2A_U01 Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi przeprowadzić symulacje DC, AC, Transient obwodu elektronicznego IS2A_U01 Execution of laboratory classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Znajomość podstaw projektowania układów elektronicznych IS2A_W03 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Report,
Oral answer,
Examination
M_W002 Zna podstawy działania wybranych układów elektronicznych IS2A_W03 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Report,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywnej prezentacji. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrany układ elektroniczny - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić symulacje DC, AC, Transient obwodu elektronicznego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość podstaw projektowania układów elektronicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy działania wybranych układów elektronicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Na wykładzie omawiane są następujące zagadnienia:
- narzędzia do projektowania układów elektronicznych (pakiet Cadence)
- wybrane zagadnienia z projektowania układów elektronicznych (np. wzmacniacze operacyjne, stabilność i kompensacja)
- projektowanie masek technologicznych (layout) układu scalonego

Laboratory classes:

ćwiczenia laboratoryjne obejmują:
- poznanie i nauczenie się posługiwania pakietem Cadence, służącym do projektowania układów elektronicznych
- wykonanie symulacji DC, AC oraz transient prostych układów elektronicznych
- wykonanie masek technologicznych prostych ukłądół elektronicznych
- wykonanie pełnego projektu (schemat, symulacje, layout) wybranego układu elektronicznego (np. wzmacniacza operacyjnego)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 28 h
Completion of a project 28 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z laboratorium (L) oraz egzaminu (E):
OK = 0.7 x L + 0.3 x E
Uzyskanie pozytrywnej oceny (OK) wymaga uzyskania wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych (L, E).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych układów elektronicznych na poziomie zgodnym z przedmiotem „Układy elektroniczne”

Recommended literature and teaching resources:

B. Razavi “Resign of analog CMOS integrated circuits”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

I – Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

zajęcia laboratoryjne, komputerowe, projektowe, seminaryjne:
Nieobecność na jednych zajęciach laboratoryjnych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 10% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

II – Zasady zaliczania zajęć:

zajęcia laboratoryjne, komputerowe, projektowe: Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 10% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć.