Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Image Analysis and Processing
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-105-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jędrychowski Mariusz (Mariusz.Jedrychowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jędrychowski Mariusz (Mariusz.Jedrychowski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

W ramach kursu studenci poznają algorytmy przetwarzania, segmentacji i analizy obrazów 2D (zdjęcie, obraz z kamery) oraz ich implementacji w oparciu o zastosowanie biblioteki OpenCV.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi sporządzić poprawną dokumentację kodu. IS2A_K03, IS2A_K06, IS2A_K07 Report
M_K002 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie referatu/sprawozdania lub prezentacji. IS2A_K06, IS2A_K01 Project
Skills
M_U001 Student potrafi zaimplementować i użyć wybrane algorytmy związane z analizą i przetwarzaniem obrazów, rozwinąć je i na ich podstawie napisać system np. rozpoznający ruch. IS2A_U04, IS2A_U03, IS2A_U14 Report
M_U002 Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy związane z analizą i przetwarzaniem obrazów, rozwinąć je i na ich podstawie napisać system np. rozpoznający pismo. IS2A_U04, IS2A_U03, IS2A_U14 Report
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe algorytmy związane z analizą obrazów. IS2A_W03 Report,
Project
M_W002 Student zna mechanizm działania algorytmów rozpoznawania cech obrazów np. kształtów. IS2A_W03 Report,
Project
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z analizą obrazów. IS2A_W03 Report,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi sporządzić poprawną dokumentację kodu. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie referatu/sprawozdania lub prezentacji. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaimplementować i użyć wybrane algorytmy związane z analizą i przetwarzaniem obrazów, rozwinąć je i na ich podstawie napisać system np. rozpoznający ruch. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy związane z analizą i przetwarzaniem obrazów, rozwinąć je i na ich podstawie napisać system np. rozpoznający pismo. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe algorytmy związane z analizą obrazów. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student zna mechanizm działania algorytmów rozpoznawania cech obrazów np. kształtów. + - + + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z analizą obrazów. + - + + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zagadnienia poruszane na wykładach:

 • Wprowadzenie do systemów wizyjnych. Obraz jako źródło informacji ilościowej. Budowa oka i postrzeganie obrazu przez człowieka (prawo Webera-Fechnera). Budowa i zasada działania matryc LCD i CCD.
 • Reprezentacja obrazów cyfrowych 3D i 4D.
 • Model kamery. Kalibracja kamery. Kwaterniony.
 • Wprowadzenie do biblioteki OpenCV. Wzorzec projektowy strategia. Funktory w języku C++.
 • Histogram obrazu, opis kształtu, analiza pików (peakiness test), histogram 3D. Porównywanie histogramów.
 • Metody progowania automatycznego: metoda średniej (mean), algorytmy: Intermodes, Isodata, Otsu, Huanga, Bernsen, White, Niblack, Sauvola, Phansalskar, metoda trójkąta (geometryczne wyznaczenie progu), metoda maksymalnej entropii, metoda balansowania histogramu, metoda
 • Zaawansowane algorytmy analizy obrazów będące rozszerzeniem metod poznanych na stopniu inżynierskim:
  – rozciąganie (jednostronne i obustronne) a równoważenie histogramu
  – histogram a operacje matematyczne: log, exp, gamma
  – lokalna poprawa kontrastu
  – segementacja w oparciu o metodę wstecznej projekcji i redukcję głębi kolorów
  – operacje morfologiczne na obrazie zbinaryzowanym: watershed, distance map, diagramy Voronoi, fill holes
  – filtr medianowy ważony
  – operacje morfologiczne w skali szarości
  – usuwanie tła
  – wykrywanie krawędzi w obrazach kolorowych: filtr Canny’ego
  – wykrywanie krawędzi metodą Haralicka
  – rozmycie obrazu z zachowaniem krawędzi: filtr Kuwahara, filtr oparty na anizotropowej dyfuzji
  – maska wyostrzająca – Unsharp Mask
  – detektor DoG – różnica Gaussów
  – detektor LoG – laplasjan funkcji Gaussa
  – detektor Harrisa (lokalna macierz struktury)
 • Transformata Hougha – wyznaczanie linii, okręgów w obrazie.
 • Segmentacja obrazów. Wybrane algorytmy:
  – flood fill/connected components – seed segmentation,
  – region growing (phagocyte, likelihood ratio); własności regionów.
 • Segmentacja koloru w przestrzeni HSV, YCrCb
 • Macierz sąsiedztwa. Kategoryzowanie obrazów na podstawie parametrów uzyskanych z macierzy.
 • Transformata Fouriera – filtr pasmowy
 • Usuwanie szumu. Uśrednianie klatek w materiale wideo.
 • Algorytmy szkieletyzacji i analizy szkieletu
 • Deskryptory kształtu. Deskryptory oparte na transformacie Fouriera
 • Metody rozpoznawania i śledzenia obiektów: filtry liniowe, algorytm SIFT – piramidy/oktawy Gaussowskie. Dopasowanie wzorców (Template Matching).
 • Klasyfikacja obrazów – podstawowe algorytmy.

Laboratory classes:
Ogólny opis zajęć

Celem laboratorium jest praktyczne opanowanie zagadnień poruszanych na wykładzie poprzez implementację wybranych zagadnień w wykorzystanie dostępnych narzędzi przeznaczonych do analizy obrazów (biblioteka OpenCV).

Przykładowe tematy:

 • Implementacja jednej z metod automatycznego wyznaczania progu
 • Implementacja klasy reprezentującej histogram i pozwalającej na analizowanie jego pików pod kątem dalszej segmentacji.
 • Detekcja skóry w oparciu o metodę wstecznej projekcji.
 • Implementacja algorytmu powodziowego (floodfill) wraz z odpowiednim projektem klas potrzebnych do opisu cząstek. Algorytm będzie wykorzystany w dalszych zadaniach.
 • Implementacja algorytmu przetwarzającego materiał wideo, którego zadaniem jest wykrycie i śledzenie poruszających się cząstek (cząstki mają przypisany unikalny kolor i w związku z tym należy je identyfikować pomiędzy poszczególnymi klatkami filmu).
 • Zastosowanie filtrów, progowanie automatycznego i operacji morfologicznych do wyseparowania i analizy obiektów (przykład: pory w obrazie przedstawiającym piankę)
 • Implementacja algorytmu wypełniającego dziury
 • Detekcja narożników za pomocą algorytmu Harrisa
 • Analiza obrazów przy pomocy macierzy sąsiedztwa
 • Zastosowanie transformaty Hougha do detekcji linii
 • Segmentacja i analiza obiektów o zadanym kształcie lub nachyleniu
 • Implementacja filtru pasmowego dla tranformaty Fouriera
 • Implementacja algorytmu znajdującego punkty charakterystyczne (keypoints)
 • Usuwanie tła
 • Dopasowanie wzorców występującymi pomiędzy dwoma obrazami
 • Algorytm KNN

Project classes:

Zagadnienia prezentowane na wykładzie oraz umiejętności praktyczne zdobyte na laboratorium są rozszerzane przez studentów w formie projektów. Każda grupa studentów (1-3) opracowuje temat w postaci zaimplementowanego programu, którego testy prezentuje na zajęciach projektowych w postaci sprawozdania.
Przykładowe tematy:

 • Rozpoznawanie znaków drogowych
 • Zliczanie samochodów
 • Rozpoznawanie i śledzenie twarzy
 • Rozpoznawanie i OCR tablic rejestracyjnych
 • Rozpoznawanie gestów w czasie rzeczywistym przy użyciu urządzenia Microsoft Kinect
 • Detekcja pasa ruchu
 • Filtr watershed
 • Wykorzystanie mocy obliczeniowej kart graficznych do poprawy wydajności filtrów o długim czasie wykonania
 • Efekt tiltshift
 • Sudoku – segmentacja, rozwiązanie i prezentacja wyniku na zdjęciu przedstawiającym grę
 • Zliczanie rowerów na ścieżce rowerowej
 • Śledzenie ruchu gałek ocznych i wykrywanie poleceń wykonywanych poprzez otwarcie/zamknięcie powiek
 • Rozpoznawanie świateł drogowych
 • Obrazy hybrydowe
 • Usuwanie obiektów z kadru
 • Rozponawanie płci na podstawie zdjęć twarzy
 • Algorytm MIL
 • Rozpoznawanie monet

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 18 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 40 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie sprawozdań z zajęciach laboratoryjnych, wykonanego projektu oraz testu z tematyki podanej na wykładzie.

Ocena końcowa z modułu obliczana jest, jako średnia ważona: ocena z laboratorium (40%), ocena z projektu (30%), ocena za test(30%).

W przypadku otrzymania wyniku średniej ważonej pomiędzy ocenami o ocenie końcowej decyduje obecność na wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność programowana, na przykład w języku JAVA, lub posługiwania się środowiskiem obliczeniowym, MATLAB lub SCILAB.

Recommended literature and teaching resources:
 • Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing. Prentice Hall, 2008.
 • Choraś R. S.: Komputerowa wizja: Metody interpretacji i identyfikacji obiektów. Problemy współczesnej nauki, teoria i zastosowania, informatyka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005.
 • Tadeusiewicz R.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Społeczeństwo globalnej informacji, Wydawnictwo fundacji postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997.
 • Malina W., Ablemeyko S., Pawlak W.: Podstawy Cyfrowego Przetwarzania Obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warsaw, 2002.
 • Kasprzyk W.: Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • Saeed K., Image Analysis for Object Recognition. Bialystok University of Technology, Bialystok, 2004.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Analiza i przetwarzanie obrazów tomograficznych w zastosowaniu do interpretacji skał geologicznych — Mariusz JĘDRYCHOWSKI

2. Wykorzystanie pomiarów mikrotomograficznych do badania skał łupkowych — Microtomography measurements for shale rocks investigations] / Paulina KRAKOWSKA, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Mariusz JĘDRYCHOWSKI

Pozycje 1 i 2 znajdują się w: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : Drukarnia GOLDDRUK Wojciech Golachowski, 2017

3. Shale gas formations in Poland – new evaluation methods for processing and quantitative interpretation using computed X-ray tomography / KRAKOWSKA P., PUSKARCZYK E., JĘDRYCHOWSKI M., Madejski P., HABRAT M. // W: International Symposium of the Society of Core Analysts [Dokument elektroniczny] : Vienna, Austria : 27 August – 1 September 2017

4. Segmentation method of pore space based on Fourier transform processing of micro-CT 3D data / M. JĘDRYCHOWSKI, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK, P. Madejski, M. HABRAT // W: Paris 2017 [Dokument elektroniczny] : 79th EAGE conference & exhibition 2017 : 12–15 June 2017, Paris, France

5. Relation between 3D spatial distributions of pyrite and pore space in Polish shale gas deposits / P. KRAKOWSKA, M. JĘDRYCHOWSKI, E. PUSKARCZYK, P. Madejski, M. HABRAT // W: ICTMS 2017 [Dokument elektroniczny] : 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures : Lund, Sweden, 26th–30th June 2017

6. Quantitative comparison of pore space volume distributions in Polish tight sandstones reservoirs / M. JĘDRYCHOWSKI, P. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK, M. HABRAT, P. Madejski // W: ICTMS 2017 [Dokument elektroniczny] : 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures : Lund, Sweden, 26th–30th June 2017

7. A new method of pore space segmentation in highly noised micro-CT 3D data applied to Polish shale gas deposits / M. JĘDRYCHOWSKI, P. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK, M. HABRAT, P. Madejski // W: ICTMS 2017 [Dokument elektroniczny] : 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures : Lund, Sweden, 26th–30th June 2017

8. Opinia dotycząca obrazu Teodora Axentowicza “Dama w pawich piórach” dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych, Kraków 2017

Additional information:

Zasady zaliczania zajęć:
– ćwiczenia laboratoryjne są obowiązkowe
– podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
– Student może przystąpić do poprawkowego zaliczania w wybranej przez prowadzącego formie.
– każda nieobecność Studenta musi zostać usprawiedliwiona (zgodnie z Regulaminem Studiów AGH)
– Student który opuścił więcej niż jedne zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może
zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć.
– tygodniowe opóźnienie oddania sprawozdania lub projektu skutkuje obligatoryjnym obniżeniem oceny
za tą pracę o całą stopień za każdy tydzień zwłoki.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
– ćwiczenia laboratoryjne: nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania
przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez
prowadzącego zajęcia
– obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH
– nieobecność na zajęciach wykładowych nie upoważnia Studenta do nieznajomości omawianej
tematyki na pozostałych formach zajęć.