Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wideo i animacja w systemach komputerowych
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-106-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Haberko Jakub (haberko@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Haberko Jakub (haberko@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole IS2A_K02 Execution of a project,
Execution of exercises
Skills
M_U002 Student potrafi wykonać montaż wideo wykorzystując : przycinanie klipów, stopklatki, zmiany prędkości, przenikanie i nakładanie się ścieżek wideo IS2A_U01, IS2A_U10 Execution of a project,
Execution of exercises
M_U003 Student potrafi tworzyć proste efekty specjalne oraz wykorzystywać techniki : green screen, motion capture IS2A_U10 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U004 Student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo IS2A_U10 Execution of a project,
Execution of exercises
M_U005 Student potrafi przygotować materiał wideo na nagrania na płytę CD/DVD IS2A_U17 Execution of a project,
Execution of exercises
M_U006 Student potrafi posługiwać się kamera wideo oraz samodzielnie zarejestrować materiał wideo IS2A_U17 Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student zna technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu zna ograniczenia prawne dotyczące ich wykorzystania IS2A_W11 Activity during classes
M_W002 Student zna podstawowe formaty wideo oraz potrafi dokonać konwersji między formatami IS2A_W11 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole - - + + - - - - - - -
Skills
M_U002 Student potrafi wykonać montaż wideo wykorzystując : przycinanie klipów, stopklatki, zmiany prędkości, przenikanie i nakładanie się ścieżek wideo - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi tworzyć proste efekty specjalne oraz wykorzystywać techniki : green screen, motion capture - - + + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo - - + + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi przygotować materiał wideo na nagrania na płytę CD/DVD - - + + - - - - - - -
M_U006 Student potrafi posługiwać się kamera wideo oraz samodzielnie zarejestrować materiał wideo - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu zna ograniczenia prawne dotyczące ich wykorzystania - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe formaty wideo oraz potrafi dokonać konwersji między formatami - - + - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Na zajęciach seminaryjnych studenci będą na forum grupy prezentować wybrane zagadnienia związane z edycją i przetwarzaniem sygnałów wideo oraz z technologiami multimedialnymi

Zagadnienia poruszane na zajęciach :

- Technologie wyświetlania interaktywnej grafiki i multimediów na stronach internetowych
- Technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu – kamery, wyświetlacze. Budowa, zasada działania i obsługa kamer
- Istniejące formaty wideo, rozdzielczości, kompresje, systemy TV. Kompresja danych wideo, formaty plików, digitalizowanie
- Techniki montażu wideo
- Techniki tworzenia efektów specjalnych

Efekty kształcenia:
- student zna technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu
- student zna podstawowe formaty wideo oraz potrafi dokonać konwersji między formatami
- student zna techniki tworzenia efektów specjalnych : green screen, motion capture

Laboratory classes:

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się kamerami wideo oraz sprzętem studyjnym. Zapoznają się z metodami obróbki, montażu i przetwarzania sygnału wideo. Do dyspozycji studentów będą kamery cyfrowe oraz podstawowy sprzęt studyjny.

Efekty kształcenia:
- student potrafi posługiwać się kamera wideo oraz samodzielnie zarejestrować materiał wideo
- student zna podstawowe formaty wideo oraz potrafi dokonać konwersji między formatami
- student potrafi wykonać montaż wideo wykorzystując : przycinanie klipów, stopklatki, zmiany prędkości, przenikanie i nakładanie się ścieżek wideo
- student potrafi tworzyć proste efekty specjalne oraz wykorzystywać techniki : green screen, motion capture
- student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo
- student potrafi przygotować materiał wideo na nagrania na płytę CD/DVD zawierający menu

Project classes:

Studenci indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych w zależności od stopnia skomplikowania realizują projekty praktyczne. Każdy zespół przygotowuje krótki film z samodzielnie zebranego materiału wideo. Do dyspozycji studentów będą kamery cyfrowe oraz podstawowy sprzęt studyjny. Efekt pracy jak i techniki wykorzystane podczas tworzenia materiału filmowego zostaną przedstawione i poddane dyskusji na forum grupy.

Efekty kształcenia:
- student potrafi samodzielnie zarejestrować materiał wideo
- student potrafi samodzielnie wykonać montaż wideo
- student potrafi tworzyć proste efekty specjalne oraz korzystać z technik : green screen, motion capture
- student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo
- student potrafi przygotować materiał wideo na nagrania na płytę CD/DVD

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 107 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na laboratorium komputerowym studenci zapoznają się z podstawami montażu wideo oraz będą wykonywać projekt, który zostanie zaprezentowany na forum grupy oraz oceniony. Na zajęciach seminaryjnych studenci będą prezentować przydzielone tematy, ich referaty będą oceniane. Ocena końcowa będzie obliczana jako średnia ważona z seminarium (z wagą 50%) oraz z projektu (z wagą 50%).

Prerequisites and additional requirements:

•Podstawowa znajomość pojęć związanych z grafiką komputerową
•Podstawowa znajomość metod edycji i przetwarzania grafiki komputerowej

Recommended literature and teaching resources:

•Long B., Schenk S., “Cyfrowe filmy wideo”, Gliwice Helion 2003
•Beach A., “Kompresja dźwięku i obrazu wideo Real World” , Gliwice Helion 2009
•Johnson D., “Cyfrowe filmy wideo w wolnej chwili”, Gliwice Helion 2004
•"Videomaker Guide to Digital Video and DVD Production", Focal Press 2004
•Wrotek W., “Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie”, Gliwice Helion 2008
•Bourne J., Burstein D., “Wrzuć film! Web Video od pomysłu po realizację”, Gliwice Helion 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie ustnej/pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 2 zajęcia może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.