Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-203-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Furman Leszek (Leszek.Furman@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K004 Student ma świadomość skutków społecznych szerokiego zastosowania systemów informatycznych. IS2A_K05 Participation in a discussion
Skills
M_U005 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne. IS2A_U01, IS2A_U22, IS2A_U14 Execution of exercises
M_U006 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki. IS2A_U09 Report
Knowledge
M_W003 Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. IS2A_W16, IS2A_W12 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K004 Student ma świadomość skutków społecznych szerokiego zastosowania systemów informatycznych. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U005 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne. - - - - - - + - - - -
M_U006 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W003 Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
Zajęcia praktyczne

Celem dyplomowych praktyk studenckich jest zdobycie materiałów do napisania pracy, zapoznanie się z odpowiednimi systemami i narzędziami informatycznymi oraz ewentualnie zrealizowanie części tematu pracy. W szczególności Student powinien mieć możliwość:

  • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł,
  • doboru właściwego środowiska programistycznego oraz narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania,
  • przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania zadań informatycznych, w tym testów specjalistycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 110 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Opiekun praktyki akceptuje sprawozdanie i wystawia ocenę przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest również przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od opiekuna praktyki i od Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza w zakresie metod i narzędzi informatycznych.

Recommended literature and teaching resources:

Według zalecenia opiekuna w miejscu odbywania praktyki.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone przed upływem terminu zaliczenia praktyki .