Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Entreprenurship
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-204-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne związane z rozwojem biznesu opartego na wiedzy i innowacyjnych technologiach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości. IS2A_K02, IS2A_K06 Activity during classes,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin i pozyskiwać dane do projektowania i analizowania modelu biznesowego przedsięwzięcia innowacyjnego. Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną firmę (działalność gospodarczą). IS2A_U23, IS2A_U21 Execution of a project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę i rozumie na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. IS2A_W19, IS2A_W22, IS2A_W20 Test
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe kwestie związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem i rozwojem własnej firmy: od poszukiwania atrakcyjnych pomysłów biznesowych, przez ich analizę i weryfikację, budowę koncepcji przedsięwzięcia, aż po stworzenie ram organizacyjnych firmy. IS2A_W22, IS2A_W21, IS2A_W20 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin i pozyskiwać dane do projektowania i analizowania modelu biznesowego przedsięwzięcia innowacyjnego. Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną firmę (działalność gospodarczą). + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę i rozumie na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe kwestie związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem i rozwojem własnej firmy: od poszukiwania atrakcyjnych pomysłów biznesowych, przez ich analizę i weryfikację, budowę koncepcji przedsięwzięcia, aż po stworzenie ram organizacyjnych firmy. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Treści programowe:
Istota i uwarunkowania przedsiębiorczości. Kompetencje przedsiębiorcy.
Modele biznesowe, jako sposób opisu działalności przedsiębiorstwa. Koncepcja business model canvas.
Elementy procesu założycielskiego – od pomysłu do koncepcji biznesu.
Biznes plan – przyczyny tworzenia, funkcje i formy.
Źródła finansowania nowych przedsięwzięć.
Wybór formy prawnej.
System finansowo-księgowy – podstawowe zagadnienia.
Regulacje prawne zarządzania małą spółką kapitałową. Prawo pracy – podstawowe zagadnienia Podatki oraz rozliczenia publiczno-prawne w działalności gospodarczej.
Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania własnością intelektualną (narzędzia ochrony i strategia zarządzania IP)
Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii. Przedsiębiorczość akademicka.
Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność.

Project classes:

W ramach zajeć rozwijane będą kompetencje w zakresie opisu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć. Studenci w zespołach, bazując na koncepcji business model canvas, tworzą model własnego startupu. Zajęcia kończy złożenie krótkiego raportu opisującego wypracowany model biznesu oraz jego prezentacja.
Dodatkowo studenci opisują i dyskutują na temat swoich doświadczeń wynikających z pracy w zespole.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego (50%) i projektu zespołowego (50%).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
2. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
3. B. Wierzba, E. Filipiak, Przedsiębiorczość, ABC small business'u, Warszawa 2002
4. B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
5. Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, pod red. H. Godlewska-Majkowska, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
6. M. E. Gordon, Przedsiębiorczość, Onepress, Warszawa 2009.
7. K. Wach, Jak założyć firmę w UE, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
8. J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
9. K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Instytut technologii eksploatacji, Radom-Łódź 2006
10. Z. Chyba, W.M. Grudzewski, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Uczestnictwo w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe,
- zajęcia seminaryjne/ćwiczenia są obowiązkowe,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.

Zaliczenie zajęć:
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz,
- warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w drugim terminie określa prowadzący ćwiczenia,

Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.