Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern Electronics and DSP
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-105-SW-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Świentek Krzysztof (swientek@agh.edu.pl)
dr inż. Fiutowski Tomasz (tomasz.fiutowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywnej prezentacji. IS2A_K01, IS2A_K06, IS2A_K07 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Oral answer
M_K002 Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. IS2A_K03, IS2A_K01, IS2A_K02 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Report,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować zadany filtr cyfrowych, wyznaczyć jego charakterystyki oraz sporządzić sprawodzdanie z wykonanego projektu. IS2A_U07, IS2A_U02, IS2A_U01, IS2A_U20, IS2A_U17, IS2A_U10 Completion of laboratory classes,
Report,
Project,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi przeprowadzić pomiary charakterystyk wybranych układów elektronicznych (DAC, ADC, PLL, DLL, pamięć, zasilacz, etc...) , wyznaczyć podstawowe parametry tych układów oraz sporządzić sprawodzdanie z wykonanych pomiarów IS2A_U03, IS2A_U01, IS2A_U20 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Report
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy działania podstawowych bloków elektronicznych omawianych na wykładach (DAC, ADC, PLL, DLL, pamięć, zasilacz, etc...) wchodzących w skład urządzeń współczasnej elektroniki (telefon, komputer, kamera,, etc..) IS2A_W03, IS2A_W07, IS2A_W02 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_W002 Student zna podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów, a w szczególności filtracji cyfrowej. IS2A_W03, IS2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywnej prezentacji. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować zadany filtr cyfrowych, wyznaczyć jego charakterystyki oraz sporządzić sprawodzdanie z wykonanego projektu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić pomiary charakterystyk wybranych układów elektronicznych (DAC, ADC, PLL, DLL, pamięć, zasilacz, etc...) , wyznaczyć podstawowe parametry tych układów oraz sporządzić sprawodzdanie z wykonanych pomiarów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy działania podstawowych bloków elektronicznych omawianych na wykładach (DAC, ADC, PLL, DLL, pamięć, zasilacz, etc...) wchodzących w skład urządzeń współczasnej elektroniki (telefon, komputer, kamera,, etc..) + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów, a w szczególności filtracji cyfrowej. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Na pierwszej części wykładu omawiane są elementy cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP), a w szczególności transformata Z oraz filtry typu IIR i FIR. Na drugiej części wykłądu omawiane są wybrane zagadnienia elektroniki współczesnej jak np. projektowanie układów cyfrowych, pamięci półprzewodnikowe, układy PLL, DLL etc.

Laboratory classes:
Laboratoria komputerowe i elektroniczne

Zagadnienia poruszane podczas komputerowych ćwiczeń projektowych będą podzbiorem poniższych zagadnień:
1)Kwantyzacja oraz próbkowanie
2)Analiza widmowa sygnałów
3)Cyfrowa filtracja sygnałów (filtry FIR, IIR)
4)Układy numerycznie przestrajanych oscylatorów
5)Układy zmiany częstotliwości próbkowania
6)Układy modulatorów (np. FM,AM)
7)Układy demodulatorów (np. FM,AM)

Zagadnienia pomocnicze:
1)Wprowadzenie do środowiska symulacyjnego Simulink (z pakietu Matlab)

Zagadnienia wykonywane podczas laboratoriów elektronicznych będą podzbiorem poniższych zagadnień:
1)Przetworniki cyfrowo analogowe (DAC)
2)Przetworniki analogowo cyfrowe (ADC)
3) Sekwencyjne układy cyfrowe
4) Układy pętli fazowej PLL
5) Układy modulacji i demodulacji
6) Generatory impulsów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 28 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z laboratorium DSP (LD), laboratorium elektronicznego (LE) oraz kolokwium zaliczeniowego (KZ), z zagadnień omówionych na wykładzie, a nie objętych na laboratoriach:
OK = 0.5 x LD + 0.25 x LE + 0.25 x KZ
Uzyskanie pozytrywnej oceny (OK) wymaga uzyskania wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych (LD, LE, KZ). Każda ocena cząstkowa liczona jest jako średnia ważona z wszystkich terminów.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych układów elektronicznych na poziomie zgodnym z przedmiotem „Układy elektroniczne”

Recommended literature and teaching resources:

R.G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów
Rabaey J. M., Digital Integrated Circuits.
Tietze U., Schenk Ch., Układy półprzewodnikowe (wydanie czwarte)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

I – Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

zajęcia laboratoryjne, komputerowe, projektowe, seminaryjne:
Nieobecność na jednych zajęciach laboratoryjnych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 10% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

II – Zasady zaliczania zajęć:

zajęcia laboratoryjne, komputerowe, projektowe: Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 10% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć.