Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methodology of Science
Course of study:
2016/2017
Code:
ZIP-3-204-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
Duda Jan Tadeusz (jtduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę niezależnością poglądów w pracy naukowej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także egzekwowania takich postaw od innych. IP3A_K03, IP3A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Rozumie społeczne znaczenie badań naukowych i potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. IP3A_K02, IP3A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o najnowszych modelach, metodach i wynikach naukowych. IP3A_U05 Execution of exercises
M_U002 Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy i formułować pytania badawcze. IP3A_U02, IP3A_U04, IP3A_U03 Activity during classes,
Examination
M_U003 Potrafi przygotowywać publikacje naukowe i popularyzujące naukę. IP3A_U06 Examination,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie istotę, metodologię i ograniczenia badań naukowych. Zna zasady podejścia systemowego. IP3A_W03 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę niezależnością poglądów w pracy naukowej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także egzekwowania takich postaw od innych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie społeczne znaczenie badań naukowych i potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o najnowszych modelach, metodach i wynikach naukowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy i formułować pytania badawcze. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotowywać publikacje naukowe i popularyzujące naukę. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie istotę, metodologię i ograniczenia badań naukowych. Zna zasady podejścia systemowego. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Tematyka wykładów:

 1. Pojęcia podstawowe: wiedza, informacja, procesy poznawcze, nauka, klasyfikacja nauk (dziedziny i dyscypliny nauki), metodologia, metodyka, metoda, techniki badawcze. Rola nauki w życiu społecznym – funkcje nauki (opisowa, wyjaśniająca, prognostyczna, utylitarna, psychologiczna, poznawcza), formalna klasyfikacja badań (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe) wiedza zdroworozsądkowa a wiedza naukowa, paranauka, protonauka i pseudonauka
 2. Zagadnienia filozofii nauki – zasady poszukiwania prawdy, kryteria oceny naukowości teorii – racjonalizm krytyczny Poppera (falsyfikowalność jako kryterium naukowości, ewolucyjne przemiany teorii, hardość teorii), pragmatyzm Peirce’a, pragmatyzm i ewolucyjno-rewolucyjny rozwój nauki wg Kuhna – paradygmat naukowy i kryteria dobrego paradygmatu Lakatosa. Podstawowe paradygmaty/stanowiska metodologiczne w nauce: redukcjonizm, emergentyzm, holizm i podejście systemowe
 3. Etapy pracy naukowej: sytuacja problemowa, wybór tematyki, obiektu i przedmiotu badań, (motywy wyboru), sformułowanie problemu naukowego (typy pytań problemowych, cechy dobrze sformułowanego problemu), tematyka i temat badań, analiza stanu wiedzy (krytyczna ocena literatury), sformułowanie hipotez badawczych, dobór metod badawczych, dobór technik badawczych i prowadzenie badań, sformułowanie wniosków, krytyczna ocena własnych wyników, publikacja wyników.
 4. Metody badawcze w nauce: obserwacyjna, intuicyjna, krytyka źródeł, metoda ankietowa, analiza krytyczna, metoda eksperymentalna, metoda statystyczna, metoda monograficzna, metoda indywidualnych przypadków, metoda sondażu diagnostycznego. Specyfika nauk technicznych.
 5. Metody jakościowe i ilościowe. Charakterystyka metod ilościowych: definiowanie obiektu badań – czynniki endo- i egzogeniczne, czynniki a zmienne i stan obiektu (klasyfikacja typów zmiennych), procesy transformacji czynników a modele transformacji zmiennych,
 6. Podejście systemowe: Modele procesów: modele statyczne i dynamiczne, hipoteza determinizmu, modele procesów losowych. Techniki badań ilościowych: statystyka jako narzędzie badań ilościowych czynników losowych, symulacje komputerowe, techniki Monte-Carlo, techniki optymalizacji. Badania w dziedzinie czasu i częstotliwości – analiza liniowa.
 7. Badania eksperymentalne: eksperymenty naturalne i laboratoryjne, metoda jedynej różnicy J.S. Milla, metody planowania eksperymentów, interpretacja wyników eksperymentów.
 8. Zagadnienia etyczno-prawne w badaniach naukowych (bezpieczeństwo badań, minimalizacja niekorzystnych efektów ekologicznych, ochrona poufności informacji, przestrzeganie i ochrona własności intelektualnej).
 9. Zakres badań w ramach dyscypliny Inżynieria Produkcji, jej odmienność i pokrewieństwo względem innych dyscyplin naukowych.
 10. Stylu i poprawność językowa publikacji naukowych.
 11. Podstawowe zasady składu i łamania tekstu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wykonanie wszystkich zleconych prac.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura książkowa:

 1. J., T. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
 2. R. L. Ackoff, Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969
 3. Rafajłowicz, E., Optymalizacja Eksperymentu z Zastosowaniami w Monitorowaniu Jakością Produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005
 4. Duda J.T.: Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego, WN AGH, 2004
 5. David Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995. (Oryg.: A guide to scientific writing : manual for students and research workers, 1984)
 6. Strunk, W., Jr. and White, E.B., The Elements of Style.

Źródła internetowe:

 1. St. Nowosielski: Metody badań naukowych w zarządzaniu. Cz.1 i 2, Uniwersytet Wrocławski – prezentacja pdf dostępna (ostatnio 22.09.2013) na stronach:
  http://procesy.ue.wroc.pl/uploads/Nowosielski/Metody%20bada%C5%84%20naukowych%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20cz1.pdf
  http://procesy.ue.wroc.pl/uploads/Nowosielski/Metody%20bada%C5%84%20naukowych%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20cz2.pdf
 2. Wikipedia – hasła: Nauka, Metoda Naukowa, Filozofia nauki, Paradygmat: http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/rehabilitacja/18671-metodologia_bada%C5%84_naukowych.html (ostatni dostęp 22.09.2013)
 3. http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kmoe/dydaktyka/Metrologia/planowanie_eksperymentu.pdf (ostatni dostęp 22.09.2013)
 4. J.T. Duda: Materiały dydaktyczne nt. wykorzystania metod statystycznych w prognozowaniu (dwa dokumenty elektroniczne udostępniane na życzenie drogą elektroniczną).
 5. Istota inżynierii produkcji, publikacja Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk: http://kip.pan.pl/images/stories/zdjecia/wydawnictwa/ekspertyza.pdf
 6. Porady Instytutu Filologii Polskiej UWr dla urzędników: Język raportów ewaluacyjnych: http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-7508.pdf
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Duda J.T.: Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego, WN AGH, 2004

Additional information:

None