Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Innovation Management
Course of study:
2016/2017
Code:
ZIP-3-602-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 1. Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących organizacji systemu innowacji i zarządzania innowacjami. Potrafi pracować w zespole. IP3A_K02, IP3A_K03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 1. Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych. IP3A_U04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 1. Ma wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R. IP3A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 2. Student ma wiedzę i rozumie podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. IP3A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 1. Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących organizacji systemu innowacji i zarządzania innowacjami. Potrafi pracować w zespole. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 1. Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 1. Ma wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R. + - - - - - - - - - -
M_W003 2. Student ma wiedzę i rozumie podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Istota oraz definicje pojęć innowacje, innowacyjność. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja. Źródła innowacji. Bariery innowacyjności. Cechy organizacji innowacyjnej. Proces innowacji. Realizacja i wdrażanie procesu innowacji. Modele procesu innowacji. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Ekosystem innowacji.
  Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność. Metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
  Ochrona własności przemysłowej a działalność innowacyjna (narzędzia ochrony i strategia zarządzania IP)
  Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
  Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii. Przedsiębiorczość akademicka.

 2. Istota oraz definicje pojęć innowacje, innowacyjność. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja. Źródła innowacji. Bariery innowacyjności. Cechy organizacji innowacyjnej. Proces innowacji. Realizacja i wdrażanie procesu innowacji. Modele procesu innowacji. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Ekosystem innowacji.
  Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność. Metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
  Ochrona własności przemysłowej a działalność innowacyjna (narzędzia ochrony i strategia zarządzania IP)
  Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
  Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii. Przedsiębiorczość akademicka.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 14 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 1 h
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation for classes 2 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z kolokwium zaliczeniowego obejmującego wybrane zagadnienia teoretyczne omawiane podczas wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z marketingu, podstaw zarządzania.

Recommended literature and teaching resources:

1) Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zastosowanie, PWE, Warszawa 1992
2) Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
3) Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014
4) Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001
5) Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa 2010
6) Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2010
7) Jasiński A., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006
8) Grudzewski W., I.Hejduk, Zarządzanie technologiami, Difin Warszawa 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.