Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki recyklingu
Course of study:
2016/2017
Code:
RBM-2-110-SE-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Sidor Jan (jsidor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Sidor Jan (jsidor@agh.edu.pl)
dr inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
dr inż. Tomach Paweł (tomach@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych BM2A_K01 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_K002 est przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; upowszechnianiem wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji BM2A_K07 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Skills
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych BM2A_U01 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_U002 posiada umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych BM2A_U09 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_U003 ma przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzj BM2A_U26 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego BM2A_W02 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_W002 posiada wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych BM2A_W07 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_W003 posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem BM2A_W14 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_W004 posiada wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych BM2A_W16 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_W005 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych BM2A_W17 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_W006 potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej BM2A_U14 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_W007 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych BM2A_K02, BM2A_K01 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych + - - - - - - - - - -
M_K002 est przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; upowszechnianiem wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych - - - + - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych - - - + - - - - - - -
M_U003 ma przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzj - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem + - - - - - - - - - -
M_W004 posiada wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W005 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych + - - - - - - - - - -
M_W006 potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej + - - - - - - - - - -
M_W007 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Problematyka recyklingu odpadów przemysłowych i poużytkowych wyrobów.
2. Bilanse materiałów pochodzących z: motoryzacyjnych wytworów i materiałów eksploatacyjnych, AGD, sprzętu elektronicznego i komputerowego, opakowań i materiałów budowlanych.
3. Maszyny przeróbcze – rozdrabniające, stosowane w przygotowaniu do recyklingu materiałów stałych.
4. Maszyny przeróbcze – klasyfikatory ziarnowe, stosowane w przygotowaniu do recyklingu materiałów stałych.
5. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji – zagadnienia ogólne.
6. Recykling materiałów metalowych pochodzenia motoryzacyjnego.
7. Recykling opon i materiałów gumowych.
8. Recykling polimerowych materiałów motoryzacyjnych.
9. Recykling materiałów wielko i małogabarytowego sprzętu gospodarstwa domowego.
10. Recykling poużytkowego sprzętu elektronicznego i komputerowego.
11. Recykling poużytkowych wytworów i odpadów przemysłowych z tworzyw polimerowych
12. Recykling przemysłowych odpadów ceramiki ogniotrwałej, izolacyjnej
13. Recykling wielkogabarytowych budowlanych elementów żelbetowych
14. Recykling materiałów wytworów poużytkowych i odpadów przemysłowych ze szkła budowlanego i opakowaniowego.
15. Projektowanie linii technologicznych recyklingu wybranych technologii.

Project classes:

P01.Projekt węzła przeróbki mechanicznej wyeksploatowanych pojazdów.
P02.Projekt węzła przygotowania do recyklingu odpadów ceramicznych.
P03.Projekt węzła do wstępnego rozdrabniania opon dla potrzeb utylizacji.
P04.Projekt węzła do finalnego rozdrabniania opon dla potrzeb utylizacji..
P05.Projekt węzła przygotowania do zagospodarowania poużytkowych wyrobów polimerowych.
P06.Projekt węzła przygotowania do zagospodarowania poużytkowych folii.
P07.Projekt węzła przygotowania do zagospodarowania poużytkowych telefonów komórkowych.
P08.Projekt węzła przygotowania do zagospodarowania poużytkowych wyrobów szkła gospodarczego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 10 h
Completion of a project 15 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Examination or Final test 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,90 (zaliczone dwa projekty)+ 0,10 (obecność na wykładach)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Lund H.F (Editor): The McGraw-Hill Recycling Handbook, The McGraw-Hill New York 1993
2.Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik – materiały firmowe Alpine Hoskava Augsburg 1998
3.Merkisz J., Kozak M., Lijewski P.: Recykling elementów i materiałów pochodzących z pojazdów wycofanych eksploatacji – Problemy Recyklingu, Wyd. SGGW Warszawa 2003
4.Merkisz-Guranowska A.: Recykling samochodów w Polsce, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007
5.Osiński J., Żach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów, WKŁ Warszawa 2009
6.Chorowski M., Poliński J.: Technologie kriogeniczne w recyklingu.
7.Holka H., Jarzyna T.: Technika recyklingu opon. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2005, nr nr 2s, s 31-34.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None