Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody i urzadzenia do zagospodarowania odpadów energetycznych
Course of study:
2016/2017
Code:
RBM-2-311-SE-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących zagospodarowaniu odpadów energetycznych. BM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_K002 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. BM2A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji różnych metod zagospodarowania odpadów energetycznych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania. BM2A_U06 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_U002 Potrafi ocenić przydatność metod zagospodarowania odpadów i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku. BM2A_U20 Test results,
Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu technologi zagospodarowania odpadów energetycznych. BM2A_W14 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń służących do zagospodarowania odpadów energetycznych. BM2A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących zagospodarowaniu odpadów energetycznych. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji różnych metod zagospodarowania odpadów energetycznych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić przydatność metod zagospodarowania odpadów i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu technologi zagospodarowania odpadów energetycznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń służących do zagospodarowania odpadów energetycznych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

W01 Wprowadzenie do wykładów, podział i charakterystyka materiałów odpadowych.
W02 Odpady poprodukcyjne w Polsce – skala problemu.
W03 Podstawowe obowiązki wytwórcy wynikające z „Ustawy o odpadach”.
W04 Rodzaje i charakterystyka odpadów energetycznych oraz problemy związane z ich zagospodarowaniem.
W05 Brykietowanie miału węgla kamiennego oraz pyłu węgla brunatnego.
W06 Prasy do brykietowania miału węgla kamiennego oraz pyłu węgla brunatnego, budowa oraz podstawy eksploatacji.
W07 Charakterystyka maszyn i urządzeń do przygotowania miałów oraz pyłów węglowych do brykietowania.
W08 Przykłady linii technologicznych do brykietowania pyłów oraz miałów węglowych.
W09 Odpady pochodzenia roślinnego i możliwości ich zagospodarowania.
W010 Maszyny do ciśnieniowej aglomeracji materiałów pochodzenia roślinnego, budowa oraz podstawy eksploatacji.
W011 Przykłady linii technologicznych do ciśnieniowej aglomeracji odpadów pochodzenia roślinnego.
W012 Osady ściekowe, termiczna metoda ich utylizacji.
W013 Możliwości wytwarzania paliw kompozytowych z udziałem odpadów pochodzenia roślinnego lub osadów ściekowych.
W014 Koncepcje linii technologicznych do wytwarzania paliw kompozytowych i charakterystyka proponowanych maszyn i urządzeń.

Laboratory classes:

L01 Badania symulacyjne procesu brykietowania w prasie walcowej określonego materiału odpadowego.
L02 Analiza eksperymentalna możliwości scalania mieszanki paliw zawierającej odpady pochodzenia roślinnego.
L03 Badania możliwości zagospodarowania odpadów roślinnych poprzez ich zgazowanie.
L04 Identyfikacja procesu termicznej utylizacji osadów ściekowych na obiekcie rzeczywistym.

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 ocena z kolokwium (wiadomości z wykładów) + 0,6 ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej. Wydawnictwa AGH 2010.
2. Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
3. Hryniewicz M.: Metoda doboru pras walcowych oraz opracowania założeń do ich modernizacji lub konstrukcji. Zeszyty Naukowe AGH, seria Rozprawy i Monografie nr 58, Kraków 1997.
4. Piecuch T.: Utylizacja odpadów przemysłowych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.
5. Rashid Khan M.: Clean Energy from Waste and Coal. American Chemical Society, New York 1993.
6. Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None