Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Engineering Design
Course of study:
2016/2017
Code:
MME-1-306-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
Module summary

.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student powinien uzyskać umiejętność doboru modeli obliczeniowych dla podstawowych elementów maszynowych z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej. ME1A_U12 Test,
Project
M_U002 Student powinien uzyskać umiejętność projektowania maszyn i urządzeń z wykorzystaniem wspomagania komputerowego ME1A_U16, ME1A_U11 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Student ma posiadać wiedzę z zakresu obliczania elementów części maszyn i urządzeń. ME1A_W13 Test
M_W002 Student ma posiadać wiedzę z podstaw konstruowania i eksploatacji maszyn i urządzeń. ME1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student powinien uzyskać umiejętność doboru modeli obliczeniowych dla podstawowych elementów maszynowych z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student powinien uzyskać umiejętność projektowania maszyn i urządzeń z wykorzystaniem wspomagania komputerowego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma posiadać wiedzę z zakresu obliczania elementów części maszyn i urządzeń. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma posiadać wiedzę z podstaw konstruowania i eksploatacji maszyn i urządzeń. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Podstawy projektowania inżynierskeigo

1. Zasady rzutowania w rysunku technicznym – powtórzenie wiadomości.
2. Zasady procesów projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń. Trwałość, niezawodność, eksploatacja i diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń. Normalizacja oraz zamienność elementów maszyn
3. Obliczanie elementów maszyn przy obciążeniach stałych i zmiennych. Wpływ różnych czynników na wytrzymałość zmęczeniową. Technologiczne i konstrukcyjne sposoby zwiększania wytrzymałości zmęczeniowej.
4. Tolerancje i pasowania w budowie maszyn i urządzeń. Pojęcia podstawowe. Rodzaje pasowań. Zasada pasowania według stałego wałka i stałego otworu.
5. Połączenia części maszyn. Klasyfikacja, ogólna charakterystyka. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych.
6. Połączenia śrubowe. Zalety i wady połączeń. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń śrubowych. Przykłady zastosowania.
7. Połączenia kołkowe, sworzniowe, wpustowe, wielowypustowe. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń. Dobór połączeń. Przykłady zastosowania.
8. Połączenia spawane. Zalety i wady połączeń.
9. Połączenia wciskowe. Rodzaje połączeń wciskowych i ich charakterystyka. Wytrzymałość złącza.
10. Wały i osie. Wyznaczanie obciążeń zewnętrznych. Obliczenia wytrzymałościowe wałów i osi. Kształtowanie konstrukcyjne wałów maszynowych.
11. Łożyskowanie. Rodzaje tarcia. Łożyska ślizgowe. <materiały na łożyska ślizgowe. Obliczenia wytrzymałościowe. Łożyska toczne, rodzaje, obciążenie zastępcze, dobór i pasowania łożysk.
12. Uszczelnienia elementów maszyn o ruchu obrotowym. Rodzaje uszczelnień i ich dobór.
13. Sprzęgła i hamulce. Klasyfikacja sprzęgieł. Zasady doboru sprzęgieł. Klasyfikacja i charakterystyka hamulców.
14. Przekładnie mechaniczne. Rodzaje przekładni. Ogólna charakterystyka przekładni, zalety i wady.
15. Przekładnie pasowe. Rodzaje przekładni i ich zastosowanie. Obciążenia w przekładni pasowej.
16. Przekładnie zębate. Rodzaje przekładni i ich zastosowanie. Geometria uzębienia i obliczenia głównych wymiarów.

Project classes:
Podstawy projektowania inżynierskeigo

Tematyka zajęć:
1. Rzutowanie, wymiarowanie, tolerowanie wymiarów.
2. Analiza w pasowań w budowie maszyn i urządzeń.
3. Normalizacja w połączeniach śrubowych.
4. Kolokwium nr 1.
5. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń śrubowych.
6. Projekt układu napędowego maszyny roboczej:
- Dobór silnika elektrycznego dla danego układu.
- Dobór sprzęgła z katalogu dla danych parametrów układu.
- Obliczenie połączenia śrubowego w sprzęgle.
- Obliczenia wału napędowego przekładni.
- Obliczenia połączenia wpustowego.
- Obliczenia łożysk tocznych.
- Rysunek złożeniowy układu napędowego.
7. Kolokwium nr 2.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 148 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 28 h
Contact hours 15 h
Completion of a project 40 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 5 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

W przypadku, gdy student był nieobecny maksymalnie na jednym wykładzie, czyli spełnił warunek uczestnictwa w wykładach, ocena końcowa będzie oceną z zajęć projektowych:
OK=P

W przeciwnym razie Ocena końcowa (OK) jest średnią ważoną z ćwiczeń projektowych (P) i kolokwium zaliczeniowego z tematyki wykładów (K):
OK=0,6*P+0,4*K

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

1.Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa,2006
2.Osiński Z,.Bajon W.,Sucki T., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa, 1995
3.Kurmaz L.W., Podstawy konstrukcji maszyn – projektowanie, PWN, Warszawa,2003
4.Chomczyk W,. Podstawy konstrukcji maszyn; elementy, podzespoły i zespoły maszyn i urządzeń, WNT, Warszawa,2007
5.Mazanek E., Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, t.1,2, WNT, Warszawa,2005
6.Porębska M., Komputerowe wspomaganie projektowania zespołów i elementów maszyn w przykładach, Wyd. AGH, Kraków,1992

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Prowadzący zajęcia może (ale nie musi!) ustalić dodatkowy termin zaliczenia w trakcie sesji egzaminacyjnej. Po jej zakończeniu nie ma możliwości uzyskania zaliczenia.

Na wszystkich wykładach sprawdzana jest obecność. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. W przypadku dwóch lub więcej nieobecności student zobowiązany jest napisać kolokwium zaliczeniowe z tematyki wykładów, którego ocena będzie wliczana do oceny końcowej.