Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bazy danych
Course of study:
2016/2017
Code:
MME-1-603-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Mitura Zbigniew (mitura@metal.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Mitura Zbigniew (mitura@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi projektować proste relacyjne bazy danych ME1A_U01 Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi obsługiwać program MS Access ME1A_U02 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zasady normalizacji tabel bazy danych ME1A_W21 Examination
M_W002 zna podstawowe instrukcje języka zapytań SQL ME1A_W18 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi projektować proste relacyjne bazy danych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi obsługiwać program MS Access + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zasady normalizacji tabel bazy danych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe instrukcje języka zapytań SQL + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Koncepcja baz danych. Relacyjne bazy danych. Normalizacja. Narzędzia CASE w projektowaniu baz danych. Język zapytań SQL. Interfejsy programistyczne do baz danych. Wykorzystanie baz danych do generowania treści stron internetowych

Program wykładów
1. Podstawowe pojęcia dla baz danych (BD)
2. Prezentacja wybranych przykładów baz danych (dla programu Microsoft Access oraz dla serwera BD wykorzystującego zapytania SQL )
3. Główne elementy prostej bazy danych utworzonej przy użyciu Accessa
4. Prezentacja możliwości programu Access do projektowania graficznego interfejsu użytkownika
5. Relacyjny model danych
6. Algebra relacji
7. Diagramy ERD oraz przykładowe narzędzia komputerowe do ich tworzenia
8. Podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące normalizacji BD
9. Praktyczne przykłady ilustrujące istotę normalizacji
10. Systemy zarządzania bazami danych
11. Podstawowe instrukcje języka SQL
12. Zaawansowane instrukcje języka SQL
13. Tworzenie baz danych w oparciu o serwery SQL
14. Interfejsy programistyczne do baz danych
15. Wykorzystanie baz danych do generowania treści stron internetowych

Laboratory classes:

Program zajęć laboratoryjnych
1. Praktyczne zapoznanie się podstawowymi możliwościami programu MS Access
2. Praktyczne zapoznanie się z obsługą narzędzi graficznych typu CASE
3. Opracowanie przykładowej bazy danych używając programu MS Access
4. Szczegółowa analiza procesu normalizacji dla przykładowej bazy danych
5. Testowanie podstawowych instrukcji języka SQL przy użyciu serwera baz danych
6. Opracowanie prostego projektu bazy danych SQL
7. Wykonanie własnej aplikacji bazodanowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 146 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Completion of a project 30 h
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: egzamin (0,6)+ćwiczenia projektowe (0,4)

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowe informacje o charakterze ogólnym dostępne są w następujących podręcznikach:
1. P. Beynon-Davies, Systemy baz danych, WNT, Warszawa 2000.
2. P. Kowalski, Podstawowe zagadnienia baz danych i procesów przetwarzania, MIKOM, Warszawa, 2005.
Wiadomości dotyczące programu Microsoft Access oraz dotyczące serwerów baz danych SQL można znaleźć w poniższych pozycjach:
3. D. Mendrala, M Szeliga, Access 2007 PL . Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2007.
4. W. Dudek, Bazy danych SQL. Teoria i praktyka , Helion, Warszawa, 2006.
5. M.Lis, MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2006.
6. J.C.Meloni, PHP, MySQL i Apache dla każdego, Helion, 2007.
7. M.Lis, PostgreSQL 8.3. Ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None