Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria internetu
Course of study:
2016/2017
Code:
MME-1-706-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację Internetową ME1A_U02, ME1A_U19 Completion of laboratory classes,
Activity during classes
M_U002 Potrafi wykonać aplikację WWW zgodną z wzorcem Model-Widok-Kontroler ME1A_U02, ME1A_U03 Completion of laboratory classes,
Activity during classes
M_U003 Umie znaleźć i przeanalizować wiedzę na temat technik implementacyjnych w zasobach Internetowych ME1A_U01 Completion of laboratory classes,
Examination
Knowledge
M_W001 Zna technologie implementacyjne aplikacji Internetowych ME1A_W19 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację Internetową + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać aplikację WWW zgodną z wzorcem Model-Widok-Kontroler + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie znaleźć i przeanalizować wiedzę na temat technik implementacyjnych w zasobach Internetowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna technologie implementacyjne aplikacji Internetowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Treść:
Głównym założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstaw związanych z tworzeniem aplikacji Internetowych z wykorzystaniem dostępnych technologii, jednak bez użycia platform programistycznych (tzw. frameworków), które są treścią modułu Zaawansowane Techniki Internetowe.

Program wykładów:
1. Wprowadzenie do przedmiotu – przypomnienie z innych przedmiotów pojęć i definicji przydatnych podczas realizacji zajęć np.: wzorce projektowe, w szczególności Model-Widok-Kontroler.
2. Omówienie zasad pracy w sieci komputerowej, rodzaje jej architektur i wpływ na dostępność danych. Omówienie protokołów sieciowych zwykłych i szyfrowanych. Opis architektur softwarowych wykorzystywanych w aplikacjach Internetowych np.: Klient-Serwer, architektury wielowarstwowe. Przedstawienie struktury oraz zasady działania protokołu sieciowego http oraz shttp.
3. Instalacja serwera Apache, omówienie zasad konfiguracji, instalacja interpretera PHP i konfiguracja PHP wraz z serwerem Apache.
4. Implementacja podstawowego silnika do obsługi aplikacji Internetowej z wykorzystaniem PHP.
5. Przedstawienie bibliotek funkcjonalnych np.: Pear PHP.
6. Przygotowanie graficznego projektu stron Internetowych za pomocą dostępnych pakietów graficznych. Omówienie przykładu projektu strony oraz podstrony w formie warstwowo zorientowanego projektu graficznego. Zasady tworzenia stron WWW (czytelność, jakość, poprawność i precyzja przekazywanej informacji).
7. Narzędzia do tworzenia stron WWW. Język HTML (składnia języka, podstawowe znaczniki, tworzenie tabel, ramek, elementy interfejsu – formularze).
8. Implementacja modułu do ładowania wzorców treści.
9. Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów CSS. Cięcie projektu strony, implementacja podstawowa.
10. Elementy dynamiczne oraz rozbudowa strony o wykorzystanie skryptów języka JavaScript.
11. Wykorzystanie bibliotek JavaScript np.: jQuery.
12. Omówienie technologii AJAX,
13. Omówienie popularnych silników bazodanowych w tworzeniu aplikacji Internetowych.
14. Implementacja modułu do obsługi warstwy modelu z wykorzystaniem wybranej technologii ORM.
15. Elementy ochrony danych. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz stan prawny w Polsce i za granicą w dziedzinie ochrony informacji. Zagadnienie nieupoważnionego dostępu, metody autoryzacji użytkowników, sterowania dostępem, poziomy upoważnień.

Laboratory classes:

Program ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Opracowanie projektu aplikacji Internetowej.
2. Analiza różnic pomiędy czystym kodem źródłowym i kodem opartym o framework.
3. Analiza ograniczeń związanych ze specyfiką działania sieci komputerowej i ich wpływ na sposób implementacji.
4. Analiza warstw standardoweho i hierarchicznego wzorcca MVC

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 146 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 45 h
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wynikiem średniej ważonej ocen z egzaminu (waga 0.6) oraz z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0.4).

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Zalecane są materiały multimedialne na stronach Internetowych PHP, Apache, W3C i inne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None