Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wytwarzanie rur
Course of study:
2016/2017
Code:
MME-1-708-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Muszka Krzysztof (muszka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Muszka Krzysztof (muszka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność odróżnienia procesów wytwarzania rur ze szwem oraz bez szwu, metody produkcji grubościennych tulei rurowych, Student zna budowę i możliwości techniczno-technologiczne walcarki skośnej, parametry technologiczne procesu dziurowania półwyrobów w walcarce skośnej oraz analizę procesu przebijania półwyrobów w prasie pionowej. ME1A_U22 Test
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową znajomość wsadów stosowanych w procesach wytwarzania rur ze szwem oraz bez szwu. ME1A_W05 Examination
M_W002 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z przebiegiem procesów wytwarzania rur, a mianowicie : walcowanie tulei grubościennych w walcarkach skośnych dziurujących, wytwarzanie tulei w praso walcarkach, wydłużanie tulei w walcarkach skośnych, walcowanie rur w walcarce przepychowej sposobem Ehrhardta, walcowanie rur w walcarkach automatycznych i ciągłych, wyciskanie rur, walcowanie pielgrzymowe rur na zimno. ME1A_W11 Examination
M_W003 Student ma wiedzę o zakładach produkcyjnych rury jak również o sytuacji rynkowej i możliwościach rozwojowych poznanych metod wytwarzania rur bez szwu i ze szwem. ME1A_W14 Examination
M_W004 Student posiada podstawową znajomość niektórych systemów sterowania procesami walcowania rur takimi jak: WTCA, WTCL, CEC oraz CARTA. ME1A_W17 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność odróżnienia procesów wytwarzania rur ze szwem oraz bez szwu, metody produkcji grubościennych tulei rurowych, Student zna budowę i możliwości techniczno-technologiczne walcarki skośnej, parametry technologiczne procesu dziurowania półwyrobów w walcarce skośnej oraz analizę procesu przebijania półwyrobów w prasie pionowej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową znajomość wsadów stosowanych w procesach wytwarzania rur ze szwem oraz bez szwu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z przebiegiem procesów wytwarzania rur, a mianowicie : walcowanie tulei grubościennych w walcarkach skośnych dziurujących, wytwarzanie tulei w praso walcarkach, wydłużanie tulei w walcarkach skośnych, walcowanie rur w walcarce przepychowej sposobem Ehrhardta, walcowanie rur w walcarkach automatycznych i ciągłych, wyciskanie rur, walcowanie pielgrzymowe rur na zimno. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o zakładach produkcyjnych rury jak również o sytuacji rynkowej i możliwościach rozwojowych poznanych metod wytwarzania rur bez szwu i ze szwem. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawową znajomość niektórych systemów sterowania procesami walcowania rur takimi jak: WTCA, WTCL, CEC oraz CARTA. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie: Stale do produkcji rur. Metody produkcji rur bez szwu i ze szwem (1 godzina).
Wstępny przerób plastyczny na gorąco: Walcowanie tulei grubościennych w walcarkach skośnych dziurujących. Kinematyka procesu. Kalibrowanie walców, narzędzi prowadzących i trzpieni. Wady tulei rurowych powstające w walcarkach dziurujących (4 godziny). Wytwarzanie tulei z denkiem w prasach. Kinematyka płynięcia metalu przy przebijaniu. Kalibrowanie narzędzi. Wytwarzanie tulei w prasowalcarkach (2 godziny). Wydłużanie tulei w walcarkach skośnych. Kalibrowanie walców i trzpieni (2 godziny).
Podstawowy przerób plastyczny na gorąco: Walcowanie pielgrzymowe. Kalibrowanie walców (2 godziny). Walcowanie rur w walcarce przepychowej sposobem Ehrhardta i CPE. Kalibrowanie walców i trzpieni (2 godziny). Walcowanie rur w walcarkach automatycznych i ciągłych. Kalibrowanie walców (3 godziny). Wyciskanie rur, kalibrowanie narzędzi, prasy (1 godzina).
Wykańczający przerób plastyczny na: gorąco – Redukowanie rur, czynniki ograniczające wielkość naciągu. Stan naprężenia i płynięcie metalu oraz zależności geometryczne i kinematyczne procesu redukowania rur. Kalibrowanie walców i systemy sterowania walcarką redukcyjną (5 godzin), i na zimno – Walcowanie pielgrzymowe rur na zimno. Kalibrowanie walców i trzpieni (1 godzina).
Problematyka produkcji rur ze szwem: Technologia produkcji rur zgrzewanych prądami wielkiej częstotliwości. Metody kształtowania taśmy w rurę szczelinową. Kalibrowanie walców profilujących (4 godziny). Technologia produkcji rur ze stali stopowych, spawanych w atmosferze gazów ochronnych. Technologia wytwarzania rur spawanych ze szwem wzdłużnym i spiralnym (3 godziny).

Laboratory classes:

Ćwiczenia pokazowe:
Budowa i możliwości techniczno technologiczne walcarki skośnej ( 3 godziny). Metody produkcji grubościennych tulei rurowych (3 godziny). Parametry technologiczne procesu dziurowania półwyrobów w walcarce skośnej (3 godziny).
Ćwiczenia doświadczalne:
Przeprowadzenie technologicznej próby spłaszczania rur w prasie pionowej (3 godziny). Parametry technologiczne oraz użytkowe procesu spęczania rur w maszynie wytrzymałościowej (4 godziny). Przerób plastyczny rury poprzez proces przeciągania rur bez szwu oraz analiza parametrów przeprowadzonego procesu (6 godzin). Badanie własności wytrzymałościowych rur stalowych i miedzianych (6 godzin).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 131 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z kolokwium zaliczeniowego ćwiczeń laboratoryjnych (z wagą 0,4) i ocena z egzaminu (z wagą 0,6)

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Kazanecki J.: Wytwarzanie rur bez szwu. Kraków, UWN-D „Wydawnictwa AGH” 2003
2. Hoderny B., Korek Z.: Rury stalowe wytwarzanie i stosowanie. Katowice, Wyd. Śląsk 1976
3. Kazanecki J.: Współczesne metody walcowania rur na zimno. Hutnik, 58 (1991) 7, 230-240
4. Kazanecki J.: Tendencje rozwojowe w światowej produkcji rur zgrzewanych prądami wielkiej częstotliwości. Wiadomości Hutnicze, 45 (1989) 5, 131-139
5. Kazanecki J. i in.: Współczesne rozwiązania konstrukcyjne walcarek kształtujących rurę szczelinową w liniach do zgrzewania prądami wielkiej częstotliwości. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 65 (1998) 8, 308-318
6. Kazanecki J.: Zgrzewanie rur ze stali mikrostopowych prądami wielkiej częstotliwości w Hucie Buczek SA. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 67 (2000) 1, 19-25

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None