Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Strategic Management
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-104-MK-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kozarkiewicz Alina (akozarki@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Kozarkiewicz Alina (akozarki@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej otoczenia organizacji ZP2A_U04 Test
M_U002 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej potencjału organizacji ZP2A_U02 Test
M_U003 Potrafi przeprowadzić kompleksową diagnozę strategiczną ZP2A_U11 Test
M_U004 Potrafi formułować wnioski dotyczące wariantów strategii organizacji ZP2A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Rozumie i opisuje zasady konkurowania i współpracy współczesnych przedsiębiorstw ZP2A_W04 Examination
M_W002 Zna metody analizy strategicznej ZP2A_W13 Examination
M_W003 Rozumie znaczenie procesów rozwoju organizacyjnego, identyfikuje opcje strategiczne ZP2A_W18 Examination
M_W004 Zna nowe trendy i koncepcje zarządzania strategicznego ZP2A_W22 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej otoczenia organizacji - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej potencjału organizacji - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić kompleksową diagnozę strategiczną - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi formułować wnioski dotyczące wariantów strategii organizacji - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie i opisuje zasady konkurowania i współpracy współczesnych przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody analizy strategicznej + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie znaczenie procesów rozwoju organizacyjnego, identyfikuje opcje strategiczne + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna nowe trendy i koncepcje zarządzania strategicznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Lectures
Lectures will cover the following topics:
1. The concept of strategy – origins, evolution and contemporary understanding
2. Business model concept and its role in strategy creation
3. Competition and competitive advantage
4. Cooperation and coopetition, strategic alliances, and
5. Strategic analysis of macro and micro-environment
6. Strategic analysis of resources and competences, VRIN capabilities concept
7. Integrated strategic diagnosis
8. Recognition of strategic options in the context of corporate, business and functional strategies
9. Strategy implementation and control
10. New trends and concepts of strategic management

E-learning
E-learnig will cover the following topics:
1. Introduction to the strategy and strategic management concepts: definitions, examples, context vocabulary
2. Business model creation
3. Blue Ocean Strategy
4. Stakeholders and stakeholders prioritization
5. Strategic purposes, objectives and company’s values
6. PEST and PESTEL analysis
7. Portfolio methods
8. SWOT and SPACE analysis
9. Strategic change management
10. The BSC implementation

Auditorium classes:

The conversation seminars will give students experience in the following areas of strategic management:
1. Contemporary business models – concepts, examples, contingencies of business models developments
2. Organization’s purposes, aims and targets
3. Value based management
4. Stakeholders and their expectations, value for stakeholders, managing by values, social responsibility
5. Methods of strategic analysis of organization’s environment
6. Methods of strategic analysis of organization’s resources and competences
7. Competitive (business) strategies
8. Development (corporate) strategies
9. Performance measurement and strategy implementation
10. Complex analysis of strategy creation and implementation process – students teams’ presentations

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 18 h
Examination or Final test 19 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Final grade consists of 3 elements:
e-learning – the basis of grading is written assignment (essay) – (30%)
conversation seminar – student teams’ presentations – (30%)
exam – written test – (40%)

Prerequisites and additional requirements:

No additional requirements

Recommended literature and teaching resources:

Grant R. M., Współczesna analiza strategii, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
Literatura uzupełniająca:
Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, PWN Warszawa 2000.
Kaplan R.S., Norton D. P., Wdrażanie strategii dla osiągniecia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwa
Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, praca zborowa pod red. R. Krupskiego, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 2003.
Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, praca zbiorowa pod red. M. Moszkowicza,
PWE, Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kozarkiewicz A., Zarządzanie portfelami projektów: wdrażanie i monitorowanie strategii organizacji za pomocą projektów, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
Kozarkiewicz A., Wartość dla interesariuszy w ocenie projektów i portfeli projektów – przesłanki koncepcji a wyniki badań empirycznych, w: Zmiana warunkiem sukcesu: współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami, red. nauk. Jan Skalik, Joanna Kacała, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
Kozarkiewicz A., Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych, w: Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.
Kozarkiewicz A., Modele współpracy międzyorganizacyjnej w: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza: zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, red. nauk. Monika Łada, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

Additional information:

None