Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Research Methods in Marketing
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-204-MK-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektującym proces badania marketingowego służącego rozwiązaniu postawionego problemu ZP2A_K09 Execution of exercises
Skills
M_U001 Student buduje projekt badań wspierający podejmowanie decyzji w organizacji ZP2A_U02 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student definiuje cele i funkcje badań marketingowych ZP2A_W10 Execution of exercises
M_W002 Student potrafi wybrać właściwe metody badawcze i zaplanować ich wykorzystanie do rozwiązania konkretnego problemu rynkowego przedsiębiorstwa ZP2A_W14 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektującym proces badania marketingowego służącego rozwiązaniu postawionego problemu - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student buduje projekt badań wspierający podejmowanie decyzji w organizacji + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student definiuje cele i funkcje badań marketingowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wybrać właściwe metody badawcze i zaplanować ich wykorzystanie do rozwiązania konkretnego problemu rynkowego przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Metody badań marketingowych – wykłady

Wykłady
 Informacja i wiedza we współczesnej gospodarce,
 Dane i informacje marketingowe.
 Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji marketingowych.
 Zakres przedmiotowy i funkcje badań.
 Etapy procesu badawczego.
 Badania marketingowe wtórne i pierwotne.
 Procedura projektowania badań marketingowych.
 Etapy i metody doboru próby badawczej.
 Badania ilościowe i jakościowe.
 Metody i techniki badań marketingowych.
 Etapy opracowywania kwestionariusza badawczego.
 Źródła informacji.
 Analiza i interpretacja danych.
 Opracowanie raportu z badań.

Auditorium classes:
Metody badań marketingowych – ćwiczenia

Analiza przykładów rynkowych i projektowanie własnych rozwiązań (projekt) w ramach obszarów tematycznych prezentowanych na wykładach, tj.:
 Etapy procesu badawczego.
 Badania marketingowe wtórne i pierwotne.
 Procedura projektowania badań marketingowych.
 Etapy i metody doboru próby badawczej.
 Badania ilościowe i jakościowe.
 Metody i techniki badań marketingowych.
 Etapy opracowywania kwestionariusza badawczego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Contact hours 4 h
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie

Zaliczenie kolokwium z wyłożonego materiału. Wykazanie się praktyczną umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy podczas realizacji projektu i kejsów z badań marketingowych.

Ocena końcowa

Uwzględnia wynik zaliczenia z ćwiczeń oraz nadobowiązkowej dodatkowej pracy projektowej w ramach zajęć wykładowych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza ogólna z zakresu marketingu, podstaw zarządzania i ekonomii.

Recommended literature and teaching resources:

1) Badania marketingowe (pod red. J. Perenca), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
2) Badania marketingowe. Teoria i praktyka (pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
3) Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstaw metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
4) Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
5) Kaden R. J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
6) Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B., Badania marketingowe na rynku business-to-business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
7) Kauf S., Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
8) Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007.
9) Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
10) Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

PROSZOWSKA Anita, Badania rynku jako narzędzie doskonalenia oferty firmy szkoleniowej [w:] Reakcje współczesnych organizacji na zmiany zachodzące na rynkach europejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 747, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 28, s. 143–152.

PROSZOWSKA Anita, STYBEL Aleksandra, Opinion About the Modern Web Advertising – Survey Results, Service Management No. 779 Vol. 10 2013, s. 65-75.

PROSZOWSKA Anita, Wpływ modelu kulturowego nabywcy na wykorzystanie Internetu w procesie zakupu – studium porównawcze rynku polskiego i holenderskiego, Marketing i Rynek 11/2014, s. 442-450.

Additional information:

Pozostałe obszaru reguluje regulamin studiów AGH.

Nieobecność na wykładach nie powoduje obniżenia oceny końcowej z przedmiotu. Student ma obowiązek zapoznać się bezpośrednio po wykładzie (1 tydzień) z przekazanym materiałem i wykonać zadania podane przez wykładowcę zgodnie z podanym harmonogramem.

Integralnym elementem zajęć są ćwiczenia i zadania realizowane przez studentów. W przypadku nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych student ma obowiązek indywidualnego wykonania zadania i oddania go prowadzącemu w terminie możliwie najkrótszym po zaistniałej nieobecności (max. 2 tygodnie). Jeżeli ze względu na specyfikę ćwiczenia nie ma możliwości jego późniejszego, indywidualnego wykonania wówczas student otrzymuje do realizacji inne zadanie z danego zakresu materiału.

Zaliczenia poprawkowe są realizowane w czasie konsultacji prowadzącego zajęcia. W przypadku, gdy student z ważnych przyczyn nie może się pojawić w terminie konsultacji może się ubiegać o możliwość przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w innym indywidualnie ustalonym terminie. Zgoda na taki termin zależy od możliwości prowadzącego i wcześniejszych dokonań studenta.