Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Financial Reporting Standards
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-201-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
SAWICKA JOANNA (jsawicka@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
SAWICKA JOANNA (jsawicka@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyceny głównych składników majątkowych i finansowych jednostki gospodarczej. ZP2A_U13 Test,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe małej jednostki gospodarczej. ZP2A_U13 Execution of exercises,
Test
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zasad wyceny i inwentaryzacji poszczególnych pozycji bilansowych. ZP2A_W16 Activity during classes,
Examination
M_W002 Zna podstawowe przepisy regulujące sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. ZP2A_W16 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyceny głównych składników majątkowych i finansowych jednostki gospodarczej. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe małej jednostki gospodarczej. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zasad wyceny i inwentaryzacji poszczególnych pozycji bilansowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe przepisy regulujące sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Wycena pozycji bilansowych
 2. Inwentaryzacja (metody, organizacja, rozliczanie)
 3. Wybrane ewidencje szczegółowe składników majątku i kapitałów przedsiębiorstwa.
 4. Sprawozdanie finansowe
 5. Konsolidacja sprawozdań finansowych
 6. Ustawa o rachunkowości a MSSF – wybrane obszary różnic

Auditorium classes:

Wykonywanie zadań związanych z tematyką wykładów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 159 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Participation in e-learning classes 14 h
Contact hours 5 h
Examination or Final test 4 h
Preparation for classes 40 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych wystawiana jest na podstawie pracy pisemnej (kolokwium) ocenianej zgodnie z Regulaminem Studiów. Student ma możliwość zaliczenia ćwiczeń (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego. Wykład kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej ocenianym zgodnie z Regulaminem Studiów. Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu e-learningu.
Jeżeli student uzyska ocenę pozytywną (z kolokwium lub egzaminu) w innym niż pierwszym terminie, będzie ona obniżona o 0,5 stopnia za każdą wcześniej otrzymaną ocenę niedostateczną, nie niżej niż do oceny 3,0.
Ocena końcowa wyznaczana jest po zgodnie z Regulaminem Studiów od sumy punktów uzyskanych z kolokwium i egzaminu.
Aktywność na wykładach i ćwiczeniach mogą być premiowane podwyższeniem ocen.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe,redakcja naukowa: J.Sawicka, A.Stronczek, CeDeWu 2011
 2. Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, redakcja naukowa: W. Gabrusewicz, SKwP 2011
 3. Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, redakcja naukowa: J.Godlewska, SKwP 2014
 4. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, redakcja naukowa: G.K.Świderska, W.Więcław, Difin 2012
 5. Konsolidacja sprawozdań finansowych, A.Raciński, CHBeck 2015
 6. Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne, R.Ignatowski, ODDK 2012
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe,redakcja naukowa: J.Sawicka, A.Stronczek, CeDeWu 2011
 • Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych, J.Sawicka, E.Marcinkowska, A.Stronczek, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, nr 2/2016(80), s.117-124
 • Rozliczanie prowizji pobranej od kredytów walutowych w kontekście rozwiązań zawartych w MSR 39, J.Sawicka, Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja : wyzwania i bariery / pod red. Ireny Sobańskiej i Wojciecha A. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 149–160
Additional information:

Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na 2 spotkaniach na każdej z wymienionych form zajęć. Trzecią nieobecność student może nadrobić poprzez samodzielne wystąpienie na wskazanych przez prowadzącego zajęciach na zadany temat. Czwarta nieobecność nieusprawiedliwiona udokumentowanym pobytem szpitalnym powyżej 1 tygodnia skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.
Student ma obowiązek przynoszenia na zajęcia materiałów wskazanych przez prowadzącego w formie drukowanej. Ich brak traktowany będzie jako wykorzystanie jednej z dwóch dopuszczalnych nieobecności.
Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest obecność na zajęciach zgodnie z wyżej określonymi zasadni.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na wykładach zgodnie z wyżej określonymi zasadami oraz uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Nieobecność na kolokwium lub egzaminie powoduje utratę danego terminu. W uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzącego termin utracony może zostać przywrócony.