Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Public Finance
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-203-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
dr Godawska Justyna (jdyduch@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny ZP2A_K07 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper
M_K002 Potrafi komunikować się z otoczeniem, wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych ZP2A_K05 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 Ma umiejętność przeprowadzania kompleksowej oceny wybranych zagadnień z zakresu finansów publicznych ZP2A_U11 Scientific paper
M_U002 Potrafi dokonać interpretacji wybranych problemów współczesnych finansów sektora publicznego ZP2A_U21 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Zna współczesne zasady funkcjonowania finansów publicznych, posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie ZP2A_W03 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W002 Ma wiedzę o istocie i znaczeniu instytucjonalizacji działań zespołowych ZP2A_W20 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi komunikować się z otoczeniem, wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność przeprowadzania kompleksowej oceny wybranych zagadnień z zakresu finansów publicznych - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać interpretacji wybranych problemów współczesnych finansów sektora publicznego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna współczesne zasady funkcjonowania finansów publicznych, posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o istocie i znaczeniu instytucjonalizacji działań zespołowych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcie, przesłanki, funkcje finansów publicznych w gospodarce rynkowej.
2. System finansów publicznych w Polsce, finanse samorządu terytorialnego, fundusze celowe. Formy organizacyjno – prawne podmiotów realizujących zadania władzy publicznej.
3. Istota i elementy systemu podatkowego.
4. Dochody i wydatki publiczne. Aktywna i pasywna polityka fiskalna.
5.Deficyt i dług publiczny. Zarządzanie długiem publicznym.
6. Kontrola w sektorze finansów publicznych; audyt wewnętrzny.
7. Prawo zamówień publicznych.
8. Partnerstwo publiczno-prywatne.
9.Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, jej dopuszczalność; sposoby liczenia wartości pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.
10. Dyscyplina finansów publicznych.
11.System finansowy Unii Europejskiej. Podstwowe instytucje finansowe UE. Prawo budżetowe UE – pojęcie i układ budżetu ogólnego UE.
12.Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym.

Auditorium classes:

1. System finansów publicznych w Polsce: budżet państwa, finanse samorządu terytorialnego, fundusze celowe.
2. Środki publiczne. Wydatki publiczne. Analiza sytuacji na przestrzeni ostatnich kilku lat.
3. Deficyt finansów publicznych, dług publiczny.
4. Budżet państwa, jego dochody, wydatki, źródła pokrycia deficytu budżetu państwa. 5. Budżet zadaniowy.
6. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego.
8. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, jej dopuszczalność; sposoby liczenia wartości pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.
9. Partnerstwo publiczno-prytwatne.
10. Prawo zamówień publicznych.
11. Zbilansowana karta wyników dla sektora publicznego.

Praca pisemna i jej prezentacja:
Charakterystyka i analiza bieżącej sytuacji wybranych zagadnień finansów publicznych.

ćwiczenia audytoryjne:
Analiza wybranych problemów z obszaru omawianej tematyki.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 34 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Contact hours 4 h
Preparation for classes 22 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako 100% oceny z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń wystawiana jest jako średnia ważona: 50% oceny z dwóch kolokwiów i 50% oceny z pracy pisemnej i jej prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z przedmiotów poprzedzających: Makroekonomia, Finanse

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Juja T., 2011, Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
2. Owsiak S., 2011, Finanse publicze. Teoria i praktyka. Wydanie: trzecie, zmienione i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1240.

Literatura uzupełniająca:
1. Alińska A., Pietrzak B. (red.) 2011, Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, CeDeWU, Warszawa.
2. Pietrzak B. Polański Z., Wożniak B., 2006, System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa.
3. Wernik A., 2011, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
4. Żyżynski J., 2009, Budżet i polityka podatkowa, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. European funds for SMEs : their meaning in development of the sector / Janusz Nesterak, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Knowledge – economy – society : challenges of the contemporary world / ed. Renata Oczkowska, Bogusz Mikuła ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : FCUE, 2011. — ISBN: 978-83-62511-36-5. — S. 211–229.
2. Ocena efektywności w partnerstwie publiczno-prywatnym — [Evaluation of the effectiveness of public-private partnership] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — ISBN: 978-83-264-3434-1. — S. 160–188.

Additional information:

Zasady uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczenie przedmiotu zgodnie z Regulaminem Studiów:
- student ma prawo do dwóch, nieobecności podczas ćwiczeń,
- warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach, pozytywne zaliczenie kolokwiów oraz pozytywna ocena z prezentacji pracy.
- w przypadku negatywnej oceny zaliczeniowej student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.