Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Finance Computer System
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-205-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystaniem zintegrowanego systemu finansowo-księgowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Księga Podatkowa” systemu Comarch-Opitma ZP2A_U01 Execution of laboratory classes
M_U002 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Kasa i Bank” systemu Comarch-Opitma ZP2A_U01 Execution of laboratory classes
M_U003 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Księga Handlowa” systemu Comarch-Opitma ZP2A_U01 Execution of laboratory classes
M_U004 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Płace i kadry” systemu Comarch-Opitma ZP2A_U01 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna zastosowania komputerowych systemów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwie ZP2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Księga Podatkowa” systemu Comarch-Opitma - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Kasa i Bank” systemu Comarch-Opitma - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Księga Handlowa” systemu Comarch-Opitma - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Płace i kadry” systemu Comarch-Opitma - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zastosowania komputerowych systemów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
System finansowo-księgowy Comarch-Optima

1. Comarch Optima – konfiguracja
2. Comarch Optima – moduł „Kasa i Bank"
3. Comarch Optima – moduł „Handel”
4. Comarch Optima – moduł „Faktury”
5. Comarch Optima – moduł „Płace i Kadry”
6. Comarch Optima – moduł „Księga Handlowa”
7. Comarch Optima – moduł „Księga Podatkowa”

Laboratory classes:
Systemy finansowo-księgowe Comarch-Optima i Sage Symfonia – ćwiczenia praktyczne

1. Tworzenie bazy danych. Zakładanie firmy w programach (administrowanie wprowadzonych danych).
2. Konfiguracja parametrów firmy. Definiowanie grup kontrahentów. Wprowadzanie: kontrahentów, listy banków, listy kategorii ogólnych i szczegółowych.
3. Zakładanie rejestru kasa/bank. Dokonywanie zapisów w preliminarzu płatności. Dokonywanie zapisów kasowo/księgowych. Rozliczanie zapisów kasowo/bankowych ze zdarzeniami w preliminarzu płatności.
4. Generowanie i modyfikacja planu kont. Wprowadzanie bilansu otwarcia.
5. Konfiguracja rejestrów VAT, ewidencja sprzedaży i zakupu w rejestrze VAT.
6. Tworzenie schematów księgowych – schemat: sprzedaży towarów, zakupu, kasa.
7. Ewidencja wynagrodzeń.
8. Ewidencja środków trwałych.
9. Zamykanie roku sprawozdawczego. Generowanie deklaracji podatkowych.
10. Tworzenie własnej bazy danych (wirtualnej firmy).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wykład w wymiarze 10 godzin jest prowadzony poprzez e-learning (zgoda Dziekana AGH). Warunkiem zaliczenia tej części modułu jest uczestnictwo w kursie e-learningowym (zapisanie się na kurs, korzystanie z umieszczonych materiałów oraz Open Meetings).
Ocena z zaliczenia jest ustalana na podstawie wyników minimum dwóch ocen uzyskanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa jest ustalana jako równa ocenie z zaliczenia skorygowanej o ewentualne zaliczenie wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Pozytywne ocena końcowa z przedmiotów: Rachunkowość finansowa lub Księgowość oraz Finanse lub Zarządzanie finansami, a także Informatyka i obsługa komputera.

Recommended literature and teaching resources:

1. Dokumentacja ze stron: http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/podreczniki
2. Dokumentacja udostępniona przez firmę COMARCH.
3. Kursy na wydziałowej platformie e-learningowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Stronczek A., Petka K, Zintegrowane systemy informatyczne jako narzędzie wspomagające zarządzanie, [w:] „Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej”, redakcja naukowa A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2008

2. Stronczek A., Wiatr K., Wybór zintegrowanego systemu informatycznego jako decyzja strategiczna jednostki gospodarczej, [w:] „XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka 2008” CD

3. Stronczek A., Wiatr K., Wybór zintegrowanego systemu informatycznego jako decyzja strategiczna jednostki gospodarczej, [w:] „Finansowanie rozwoju gospodarczego” redakcja naukowa L. Preisner, AGH Uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009

4. Stronczek A., Krajewska S., Oczekiwania jednostek sektora zamówień publicznych w zakresie wsparcia rachunkowości zarządczej przez zintegrowane systemy zarządzania, [w:] „Rachunkowość a controlling”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2015 – artykuł uzyskał pozytywne recenzje

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.