Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Produkty bankowe i ubezpieczeniowe
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-302-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi dyskutować na temat wad i zalet danych prouktów bankowych i ubezpieczeniowych ZP2A_K07 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się przepisami krajowymi w zakresie produktów bankowych i ubezpeczeniowych ZP2A_U13 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Potrafi zaproponować podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym poszczególne produkty bankowe i ubepzieczeniowe w zależności od ich potrzeb ZP2A_U24 Activity during classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Definiuje cele, zasady funkcjonowania poszczególnych produktów bankowych i ubezpieczeniowych ZP2A_W27 Activity during classes,
Examination,
Presentation
M_W002 Interpretuje podstawowe przepisy regulujące rynek bankowy i ubezpieczeniowy ZP2A_W16 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi dyskutować na temat wad i zalet danych prouktów bankowych i ubezpieczeniowych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się przepisami krajowymi w zakresie produktów bankowych i ubezpeczeniowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym poszczególne produkty bankowe i ubepzieczeniowe w zależności od ich potrzeb - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje cele, zasady funkcjonowania poszczególnych produktów bankowych i ubezpieczeniowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Interpretuje podstawowe przepisy regulujące rynek bankowy i ubezpieczeniowy + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Na wykładzie zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:
1. pojęcie ryzyka, klasyfikacja ryzyk, ryzyko w przedsiębiorstwie, zarządzanie ryzykiem
2. istota ubezpieczeń, zasady ochrony ubezpieczeniowej
3. systematyka ubezpieczeń
4. tryb zawierania umów ubezpieczenia
5. produkty ubezpieczeniowe i ich rola (ubezpieczenia majątkowe i osobowe)
6. finanse zakładów ubezpieczeń, metody ograniczania ryzyka ubezpieczeniowego (m.in. rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, reasekuracja)
7. nadzór nad rynkiem ubezpieczeń
8. Bankassurance – sprzedaż produktów bankowo – ubezpieczeniowych
9. rola i znaczenie banków w gospodarce
10. struktura systemu bankowego w Polsce
11. czynności bankowe (rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe)
12. instrumenty wspomagające zarządzanie płynnością finansową w jednostkach gospodarczych
13. działalność kredytowa banków, rodzaje kredytów, zasady udzielania kredytów, badanie zdolności kredytowej, zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, metody ograniczania ryzyka kredytowego w banku (m.in. przyjmowane zabezpieczenia, dywersyfikacja ryzyka)
14. normy ograniczające ryzyko bankowe (m.in. współczynnik wypłacalności, rezerwy)
15. rachunkowość bankowa

Auditorium classes:

W trakcie ćwiczeń audytoryjnych zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. metody wyliczania rat kapitałowych i odsetkowych kredytu
2. metody ustalania wysokości rezerw celowych przy kredytach
3. zasady przeprowadzania oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
4. zasady wyliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
5. zasady księgowania rezerw bankowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 170 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in auditorium classes 28 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 30 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie ustalana w następujący sposób:
- 70% oceny z egzaminu
- 30% oceny z zaliczenia

Egzamin jest w formie pisemnej: pytania testowe i otwarte

Zaliczenie ustalane jest na podstawie:
- pracy zaliczeniowej przygotowywanej w grupach 2-osobowych
- prezentacji referatów przygotowanych w grupach 2-osobowych

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest znajomość:
- podstaw bankowości
- finansów (głównie matematyki finansowej)
- sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych prowadzących tzw. pełną księgowość

Recommended literature and teaching resources:

Bankowość wczoraj i dziś, M. Białas, Z. Mazur, wyd. Difin, Warszawa 2013

Usługi bankowe. Podstawowe zagadnienia, Golec M., wydawnictwo: WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2011

Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. nauk. W. Sułkowska, Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. nauk. W. Sułkowska, Wolters Kluwer Polska, 2011

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, red. nauk. Hadyniak B. i Monkiwicz J., Poltext, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Białas M., „Nowe regulacje Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego jako reakcja na kryzys finansowy” [w:] „Krajowe i Międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek – perspektywa pokryzysowa” red. nauk. P. Kawa, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2014
2. Białas M., „Pomiar efektywności kosztowej w bankach działających w Polsce” [w:] „Zarzadzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka”, red. nauk. J. Chluska, S. Kowalska, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014
3. Białas M. „Polskie realia współpracy banków z ubezpieczycielami” artykuł przyjęty do druku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie – Rachunkowość – Nowe Technologie pt. Koncepcje i instrumenty współpracy międzyorganizacyjnej, Kraków 2014
4. Białas M. „Bankowość wczoraj i dziś”, wyd. Difin, Warszawa 2013
5. Białas M., „Wybrane aspekty polskiej bankowości przed kryzysem i po kryzysie”, [w:] „Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki” red. nauk. P. Kawa, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2012
6. Białas M., „Wpływ akcji kredytowej banków na liczbę upadłości w Polsce w latach 2008-2010”, Zeszyt Naukowy 23 WSZiB w Krakowie, Finanse i Rachunkowość nr 9, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2011
7. Białas M., “Ewolucja współczynnika wypłacalności”, w: Zeszyt Naukowy 15-16 WSZiB, Zarządzanie nr 4-5, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2010
8. Białas M., „Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na przykładzie doświadczeń polskiego sektora bankowego” w: Zeszyt Naukowy 17 WSZiB, Finanse i Bankowość nr 7. Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2010
9. Białas M., „Wpływ zastosowania MSSF na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych” [w:] Monitor Rachunkowości i Finansów nr 10/2008
10. Lisowski R. “Uwarunkowania oraz aspekty rozwoju IKE oraz IKZE w
Polsce”; rozdział w książce: red. P. Dziwiński, H. Howaniec,
Z. Malara, W. Waszkielewicz, „Koncepcje, metody i
uwarunkowania rozwoju organizacji”, str. 143-155, Wydawnictwa AGH,
Kraków 2014
11. Lisowski R. “Sytuacja Otwartych Funduszy Emerytalnych po
reformie”; red. M. Czyż, J. Dyduch, „Środowiskowe i finansowe
uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych”, str. 131-142,
Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
12. Lisowski R., Laurisz N., Jamróz A. “Investment
effectiveness of open pension funds” [w] Materiały konferencyjne: XIV
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Zarządzanie przedsiębiorstwem
– Teoria i praktyka” — dysk optyczny — AGH, Kraków 2012.

Additional information:

Dopuszcza się 1 nieobecność nieusprawiedliwioną.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej z ćwiczeń audytoryjnych.