Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Audyt wewnętrzny i rewizja finansowa
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-305-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
SAWICKA JOANNA (jsawicka@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
SAWICKA JOANNA (jsawicka@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu AWiRF prezentowane są ogólne zagadnienia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem audytu finansowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji ZP2A_K07 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i zaplanować przebieg badania audytowego ZP2A_U11 Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów prawa regulujących działalność audytu wewnętrznego i rewizji finansowej ZP2A_W16 Participation in a discussion
M_W002 Zna metody i etapy badania audytowego ZP2A_W16 Activity during classes,
Case study
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i zaplanować przebieg badania audytowego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów prawa regulujących działalność audytu wewnętrznego i rewizji finansowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody i etapy badania audytowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy prawne
Istota, cel i rodzaje audytu
Aspekty, metody i rodzaje badania
Etapy badania
Produkt badania
Zasady wykonywania zawodu audytora wewnętrznego i biegłego rewidenta
Etyka audytora
Fałszowanie sprawozdań finansowych – wybrane zagadnienia

Auditorium classes:

Pomiar istotności i ryzyka badania
Przygotowanie i planowanie badania
Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych
Etyka w pracy audytora
Manipulacje księgowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 18 h
Participation in auditorium classes 14 h
Contact hours 3 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in e-learning classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Przedmiot kończy się pracą pisemną (kolokwium). Ocena wystawiana jest zgodnie z paragrafem 13 Regulaminu Studiów.
Student ma możliwość zaliczenia ćwiczeń (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego.
Obecność i aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach mogą być premiowane podwyższeniem ocen.

Prerequisites and additional requirements:

Student może zostać zobowiązany do opracowania i przedstawienia na zajęciach wybranego przez wykładowcę tematu z zakresu rewizji finansowej lub audytu wewnętrznego. Do kolokwium zaliczeniowego student ma prawo przystąpić po zaprezentowaniu wykonanej pracy i uzyskaniu zatwierdzenia jej poprawności przez wykładowcę. Najciekawiej przygotowane i zaprezentowane wystąpienie wskazane przez grupę studencką i/lub wykładowcę może stanowić podstawę zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, SKwP 2009
Sprawozdania finansowe i ich analiza, red. naukowa: B.Micherda, SKwP 2011
Rewizja sprawozdań finansowych, red. naukowa: D.Krzywda, SKwP 2012
Audyt sprawozdań finansowych, red. naukowa: W.Gabrusewicz, PWE 2014
Powtórzenie do egzaminu CIA, I.N.Gleim, IIA
Audyt wewnętrzny w praktyce, K.Knedler, M.Stasik, ASiAKK 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Rola audytu finansowego w wykrywaniu celowych zniekształceń wyniku, J.SAWICKA, w: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, redakcja naukowa: M.Czyż, Wydawnictwa AGH, 2013

Poziom wykształcenia audytora wewnętrznego a skuteczne wykrywanie nadużyć, J. Sawicka, w: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015

Rola audytu wewnętrznego w budowaniu zaufania publicznego jednostek – przykład banku, J. Sawicka, w: Zasoby i osiągnięcia organizacji, Szczyrk 2015

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest obecność na zajęciach. Dopuszcza się nieobecność na 1 spotkaniu.

Nieobecność na kolokwium powoduje utratę danego terminu. Za zgodą prowadzącego termin utracony może zostać przywrócony.