Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Financial reporting of bank
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-306-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Dyduch Alina (adyduch@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
Dyduch Alina (adyduch@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje zagadnienia sprawozdawczości finansowej banku. Umożliwia poznanie tych zagadnień w stopniu pozwalającym na podjęcie pracy w służbach finansowo-księgowych banku

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przestrzega etycznych zasad związanych z wykonywaniem funkcji księgowego w banku (kreatywna księgowość) ZP2A_K08
Skills
M_U001 Wykorzystuje znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej banku ZP2A_U01 Test
M_U002 Potrafi sporządzać i analizować sprawozdania finansowe banku ZP2A_U11
M_U003 Umie ustalić wynik finansowy z działalności banku, wycenić aktywa inwestycyjne oraz ustalić wpływ rezerw na wynik finansowy jednostki ZP2A_U19
Knowledge
M_W001 Zna metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych banku, ich ujęcie w ewidencji księgowej oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym ZP2A_W16 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przestrzega etycznych zasad związanych z wykonywaniem funkcji księgowego w banku (kreatywna księgowość) + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Wykorzystuje znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej banku + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzać i analizować sprawozdania finansowe banku + + - - - - - - - - -
M_U003 Umie ustalić wynik finansowy z działalności banku, wycenić aktywa inwestycyjne oraz ustalić wpływ rezerw na wynik finansowy jednostki + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych banku, ich ujęcie w ewidencji księgowej oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Istota działalności banku. Specyficzne cechy systemu finansowo-księgowego banku
 2. Operacje bankowe i urządzenia księgowe
 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów Ewidencja księgowa wybranych składników aktywów Ewidencja księgowa wybranych składników pasywów
 4. Przychody, koszty i wynik finansowy
 5. Układ i zasady sporządzania bilansu, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych,
 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym Informacja dodatkowa
 7. Ocena sytuacji finansowej banków
 8. Badanie sprawozdań finansowych banków
Auditorium classes:
 1. Zasady ewidencji operacji bankowych
 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów Ewidencja księgowa wybranych składników aktywów Ewidencja księgowa wybranych składników pasywów
 3. Ewidencja bankowych rozliczeń pieniężnych i innych rozrachunków
 4. Zasady grupowania kosztów i przychodów Ewidencja kosztów i przychodów Ustalanie wyniku finansowego
 5. Ewidencja wybranych operacji na kontach pozabilansowych
 6. Sporządzanie bilansu banku Sporządzanie rachunku zysków i strat Układ rachunku przepływów pieniężnych
 7. Ocena sytuacji finansowej banków
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 25 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 43 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie dwóch kolokwiów. Aby zaliczyć przedmiot należy posiadać zaliczenie z ćwiczeń oraz zaliczenie wykładów w formie testu pisemnego.Ocena końcowa jest średnią ocen z ćwiczeń i testu z materiału wykładowego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość rachunkowości finansowej i finansów

Recommended literature and teaching resources:

Z. Miętki, Rachunkowość bankowa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008
K. Jankowska, K. Baliński, Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa 2004
E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008
I. Emerling; M. Wójcik-Jurkiewicz; A. Wszelaki, Zasady rachunkowości bankowej, Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011
Rozporządzenie ministra finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 2011 r. nr 181, poz. 1082 z dnia 15.09.2011 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Surowiec A., Open book accounting w zarządzaniu kosztami łańcucha dostaw [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne, red. nauk.: J. Chluska, S. Kowalska. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 117-125.
2. Surowiec A., Podatkowe skutki metod wyceny zapasów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 7, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, 101-110.
3. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według regulacji MSSF i US GAAP [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 647-656.
4. Marcinkowska E., Surowiec A., Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 197-242.
5. Surowiec A., Marcinkowska E., Materiały, towary i produkty pracy [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 169-195.
6. Kołodziej-Hajdo M., Surowiec A., Rachunkowość przedsiębiorstwa finansującego projekty inwestycyjne z funduszy UE [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 237-245.
7. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Podatek odroczony według regulacji krajowych, MSSF i US GAAP [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 454-463.
8. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2010.
9. Surowiec A., Zastosowanie standardu XBRL w sprawozdawczości finansowej [w:] Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. Leszek Preisner. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s.134-141.
10. Surowiec A., XBRL – nowy standard sprawozdawczości elektronicznej [w:] Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, red. M. Łada, A. Kozarkiewicz. Wydawnictwo C.H. BECK, Kraków 2008, s.31- 45.
11. Dyduch, Ujęcie wybranych elementów rachunku zysków i strat w polskim prawie bilansowym i międzynarodowych regulacjach z zakresu rachunkowości, W: Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. Leszek Preisner, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. S. 30–39.
12. Dyduch A., Accounting in the context of business entity management, W: Management: theory and practice: Polish and Kazakh experiences, eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. Kraków: AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010, S. 21–40.
13. Dyduch A., Usefulness of corporate financial report for investors, W: Production engineering in making / ed. Piotr Łebkowski. Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 2010. S. 169–183.
14. Dyduch A., Wycena aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1, pod red. Bronisława Micherdy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. S. 195–203.
15. Dyduch A., Miejsce rachunkowości w kształceniu na poziomie studiów wyższych, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 10, s. 147–160.
16. Dyduch A., M. Sierpińska, Z. Wilimowska, Finanse i rachunkowość, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
17. Dyduch A., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w Polsce, W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych, pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. S. 119–130.

Additional information:

None