Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Integrated Reporting
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-307-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Module summary
Moduł pozwala studentowi pozyskać wiedzę w obszarze szeroko rozumianej sprawozdawczości organizacji, a w szczególności nowej formy raportowania-raportu zintegrowanego.
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować model biznesu, zasoby, intersariuszy i kapitały przedsiębiorstwa na podstawie raportu zintegrowanego ZP2A_U02, ZP2A_U06 Execution of exercises,
Activity during classes,
Execution of a project
M_U002 Potrafi dokonać analizy raportu zintegrowanego ZP2A_U23, ZP2A_U02, ZP2A_U03 Execution of exercises,
Activity during classes,
Execution of a project
M_U003 Potrafi omówić zawartość informacyjną poszczególnych elementów raportu zintegrowanego ZP2A_U02, ZP2A_U24 Execution of exercises
M_U004 Potrafi określić jak przedsiębiorstwo kreuje wartość na przestrzeni czasu ZP2A_U04, ZP2A_U02 Execution of a project,
Activity during classes,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Definiuje cele i istotę raportowania zintegrowanego ZP2A_W05, ZP2A_W01, ZP2A_W02, ZP2A_W15, ZP2A_W27 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Opisuje strukturę raportu zintegrowanego ZP2A_W15 Execution of a project,
Activity during classes,
Execution of exercises
M_W003 Opisuje użyteczność informacyjną raportów zintegrowanych ZP2A_W14, ZP2A_W13 Activity during classes,
Execution of exercises
M_W004 Wymienia różnice między raportowaniem zintegrowanym a tradycyjnymi formami raportowania ZP2A_W15 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować model biznesu, zasoby, intersariuszy i kapitały przedsiębiorstwa na podstawie raportu zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy raportu zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi omówić zawartość informacyjną poszczególnych elementów raportu zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi określić jak przedsiębiorstwo kreuje wartość na przestrzeni czasu + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje cele i istotę raportowania zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_W002 Opisuje strukturę raportu zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_W003 Opisuje użyteczność informacyjną raportów zintegrowanych + + - - - - - - - - -
M_W004 Wymienia różnice między raportowaniem zintegrowanym a tradycyjnymi formami raportowania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Współczesne modele raportowania.
2. Koncepcja zintegrowanego raportowania (struktura ramowa raportu zintegrowanego, podstawowe zasady, wykorzystanie, kreowanie wartości).
3. Raport zintegrowany (zasady sporządzania, elementy raportu, użytkownicy).
4. Raportowanie CSR jako kluczowy element zintegrowanego raportowania.
5. Raport zintegrowany jako narzędzie komunikowania się spółek z interesariuszami.
6. Raportowanie zintegrowane w polskiej praktyce gospodarczej.

Auditorium classes:

1. Zawartość informacyjna raportu zintegrowanego.
2. Raportowanie zintegrowane w polskiej praktyce gospodarczej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Examination or Final test 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% kolokwium zaliczeniowe + 50% projekt

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2013.
2. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
3. Eccles R., Krzus M.P., Tapscott D. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley.
4. Świderska G. K. (2011), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
5. Świderska G. K. (red.) (2010), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010.
6. IIRC (2013), The International Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (03.05.2015).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015;
2.B.Rymkiewicz, B.Bek-Gaik, Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 1 (79) 2016, s. 767-783;
3.Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2015) Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych [w:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 60-83;
4.Bek-Gaik B., Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 77 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 479–491.

Additional information:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym syllabusie obowiązuje REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE