Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Macroeconomics
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-101-ZK-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Trela Marisz (mtrela@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Czyż Marta (mczyz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny ZP2A_K07 Presentation,
Execution of exercises
Skills
M_U001 prezentuje szczegółowo cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej na tle aktualnej sytuacji w gospodarce ZP2A_U03, ZP2A_U02, ZP2A_U21 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 definiuje główne paradygmaty teorii makroekonomicznych i opisuje kontrowersje z nimi związane ZP2A_W01, ZP2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 przedstawia zaawansowane metody pomiaru działalności w skali makro z uwzględnieniem ich cech specyficznych ZP2A_W03, ZP2A_W02 Test,
Activity during classes,
Examination
M_W003 opisuje determinanty zmian kategorii makroekonomicznych takich jak PKB, pieniądz, inflacja i bezrobocie ZP2A_W01, ZP2A_W02 Test,
Activity during classes,
Examination
M_W004 przedstawia funkcjonowanie gospodarki otwartej i jej charakterystykę, w tym bilans płatniczy i czynniki kształtujące kursy walut ZP2A_W25, ZP2A_W16, ZP2A_W03, ZP2A_W01, ZP2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 prezentuje szczegółowo cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej na tle aktualnej sytuacji w gospodarce - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 definiuje główne paradygmaty teorii makroekonomicznych i opisuje kontrowersje z nimi związane + + - - - - - - - - -
M_W002 przedstawia zaawansowane metody pomiaru działalności w skali makro z uwzględnieniem ich cech specyficznych + + - - - - - - - - -
M_W003 opisuje determinanty zmian kategorii makroekonomicznych takich jak PKB, pieniądz, inflacja i bezrobocie + + - - - - - - - - -
M_W004 przedstawia funkcjonowanie gospodarki otwartej i jej charakterystykę, w tym bilans płatniczy i czynniki kształtujące kursy walut + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Inflacja i jej miary

  Pojęcie inflacji. Interpretacja inflacji bazowej. Analiza skutków inflacji w gospodarce.

 2. Gospodarka w długim okresie

  Wahania koniunkturalne, Wzrost i rozwój gospodarczy. Pojęcie rozwoju zrównoważonego

 3. Makroekonomia współczesna

  Makroekonomia współczesna: główne nurty i ich charakterystyka. Krótki, średni i długi okres w ekonomii. Zakres makroekonomii, mikro- a makroekonomia. Główne problemy i zagadnienia makroekonomiczne.

 4. Równowaga średniookresowa

  Średni okres: dynamika rynków pracy. Krzywa Phillipsa z uwzględnieniem oczekiwań. Model AD-AS.

 5. Bezrobocie i równowaga na rynku pracy

  Przypływy i odpływy bezrobocia. Znaczenie płac efektywnościowych. Krótko i długookresowa krzywa Phillipsa.

 6. Miary aktywności gospodarczej w skali makro

  Teoretyczne aspekty konstrukcji PKB. Cechy specyficzne miar. PKB a dochody rozporządzalne. Inne miary aktywności.

 7. Równowaga krótkookresowa na rynku dóbr

  Składniki popytu globalnego w gospodarce otwartej.

 8. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza

  Miary pieniądza i mnożnik kreacji pieniądza. Równowaga na rynku finansowym.Kanały transmisji stóp procentowych.

 9. Model IS-LM

  Interpretacja makroekonomiczna. Skuteczność polityki fiskalnej i pieniężnej,

 10. Gospodarka otwarta

  Bilans płatniczy. Nominalne i realne kursy walutowe i ich determinanty. Funkcjonowanie strefy euro jako optymalnego obszaru walutowego.

Auditorium classes:
 1. Gospodarka krajowa na tle świata

  Aktualny stan i podstawowe czynniki zmian

 2. Metody mierzenia podstawowych kategorii makroekonomicznych

  Metody mierzenia i porównania gospodarek w skali makro. Cechy specyficzne mierników

 3. Polityka fiskalna

  Budżet państwa i jego struktura. Cechy polityki fiskalnej w wybranych krajach – prezentacje.

 4. Równowaga na rynku pieniądza

  Równowaga na rynku pieniądza według różnych szkół ekonomicznych. Polityka pieniężna i system bankowości centralnej. Instrumenty polityki pieniężnej w wybranych krajach: ewolucja i skuteczność.

 5. Model IS-LM

  Założenia i wyprowadzenie równań modelu. Warunki równowagi krótkookresowej. Przejście od krótkiego do średniego okresu: model AD-AS.

 6. Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

  Wahania koniunkturalne w gospodarce światowej: przyczyny, mechanizmy i dynamika. Systemy kursowe. Struktura bilansu płatniczego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 42 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 23 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena końcowa modułu: średnia ważona z oceny z egzaminu: 70% i oceny z zaliczenia: 30%. Ocena z zaliczenia jest średnią geometryczną ze średniej arytmetycznej dwóch kolokwiów w trakcie semestru z wagą 80% i oceny prezentacji nt. polityki makroekonomicznej wybranych krajów z wagą 20%. Oba kolokwia muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach za wyjątkiem kolokwiów, większa ilość powoduje niezliczenie ćwiczeń i niedopuszczenie do egzaminu. W przypadku nieoddania projektu, bądź niezaliczenia jednego lub obu kolokwiów do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony. Student ma prawo do dodatkowej możliwości zaliczenia kolokwium w czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności na kolokwiach konieczne jest ich zdanie w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu makroekonomii

Recommended literature and teaching resources:

Mankiw N.G , Taylor M.P., Makroekonomia, PWE 2009
Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer 2011
Hall R., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN 2004
Papell D.H., Makroekonomia. Ćwiczenia, PWN 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L.,.PINDÓR T., Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski, W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia, pod red. nauk. J. Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ;
TRELA M., Inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu drogowego, Mariusz TRELA W: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny, pod red. A.Graczyka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.
CZYŻ M., Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , 2012.

Additional information:

None