Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_W11
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
zna wybrane zagadnienia procesu nauczania i wychowania
Odniesienia do EKO:
  • S1A_W04
    zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
  • S1A_W05
    ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
  • S1A_W07
    ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania