Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_U09
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli wychowawcy
Odniesienia do EKO:
 • S1A_W01
  ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
 • S1A_W02
  ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
 • S1A_W05
  ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
 • S1A_W06
  zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące