Dane EK kierunkowego:
Kod:
IE2A_U01
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
Potrafi biegle posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi, ekonometrycznymi i informatycznymi do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych, finansowych, jak również interpretować i opracowywać uzyskane wyniki
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U03
    potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować
  • S2A_U08
    posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej
  • S2A_U01
    potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społec