Dane EK kierunkowego:
Kod:
IE2A_U05
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
Potrafi biegle analizować, przeprowadzać symulacje i prognozować poziom oraz dynamikę zjawisk społeczno-gospodarczych, za pomocą zaawansowanych narzędzi ekonometrycznych i informatycznych
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U04
    potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • T2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów