Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca z opiekunem I
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_U01
    Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.
  • BF3A_U02
    Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych i skutecznie przekazywać je różnym grupom odbiorców. Posiada umiejętność przygotowywania publikacji naukowych także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym w danej dyscyplinie naukowej. Wykorzystuje tę umiejętność w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.