Dane EK modułowego:
Kod:
M_U059
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Pompy ciepła
Efekt kształcenia:
Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia związane z doborem pomp ciepła
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_U05
  Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki
 • EZ1A_U09
  Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną
 • EZ1A_U11
  Potrafi zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo – chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii
 • IS1A_W04
  zna zasady termodynamiki i mechaniki płynów stosowane do opisu wymiany ciepła i masy oraz konwersji energii, a także innych zjawisk fizycznych występujących w procesach technologicznych
 • IS1A_W06
  ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS1A_W11
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa, materiałoznawstwa, a także doboru materiałów i urządzeń do zastosowań technicznych oraz do konstrukcji instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • IS1A_U11
  potrafi wykorzystać metody analityczne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • IS1A_U20
  Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki i chemii, a także reguły i narzędzia matematyczne do rozwiązywania zadań wiążących się z fizyką i chemią oraz wchodzących w zakres inżynierii środowiska