Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Programowanie obiektowe
Efekt kształcenia:
Student powinien być zdolnym do rozwiązywania konkretnych problemów z życia codziennego przy pomocy uzyskanej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz umieć zaproponować ich rozwiązanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K03
    Potrafi kierować oraz pracować w zespole odpowiedzialnym za wspólną realizację zadania z zakresu informatyki wraz z oceną, określeniem i uwzględnieniem prorytetów dotyczących poszczególnych części zadania
  • IS2A_K02
    potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
  • IS2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania