Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
English for Academics (ZiIP)
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-209-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu. IP3A_W03 Aktywność na zajęciach,
Esej
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań. IP3A_U06 Prezentacja,
Referat
M_U002 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. IP3A_U06 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców. IP3A_K02 Sprawozdanie,
Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań. - + - - - - - - - - -
M_U002 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Język angielski – kurs języka angielskiego na studiach III stopnia dla studentów Wydziału Zarządzania – ENGLISH FOR ACADEMICS (ZiP)

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
Gramatyka języka technicznego.

SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA

Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin naukowych: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Słownictwo charakterystyczne dla żargonu naukowo-technicznego.

FUNKCJE JĘZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI

1. Ogólne zasady pisania tekstów naukowych

2. Czytanie i analiza tekstów naukowo-technicznych

3. Streszczanie tekstów naukowych

4. Parafrazowanie zwrotów i wyrażeń typowych dla tekstów naukowo-technicznych

5. Zamieszczanie informacji graficznych w tekście naukowym

6. Omówienie podstawowych części pracy naukowej (abstrakt, wstęp, metodologia, wyniki, omówienie wyników, wnioski)

7. Prowadzenie w języku angielskim korespondencji z uczelniami, wydawcami i organizatorami konferencji naukowych

8. Język niezbędny do uczestniczenia w konferencjach naukowo-technicznych.

9. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów

10. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji: tytuł, przygotowanie streszczenia (abstrakt), prezentowanie wyników badań, powoływanie się na dane bibliograficzne, podsumowanie itp.

11. Umiejętność przygotowania wystąpienia i slajdów na seminarium lub konferencję

12. Umiejętność wygłaszania prezentacji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w lektoratach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena średnia ocen z zaliczenia i egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B-2.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Angelika H. Hofman: Scientific Writing and Communication (Papers, Proposals and Presentations)

P. Domański: English in Science and Technology

Tamzen Armer: Cambridge English for Scientists

Michael McCarthy, Felicity O’Dell: Academic Vocabulary in Use

G.S. Dangayach, S.G. Deshmukh, (2001) “Manufacturing strategy: Literature review and some issues”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21 Iss: 7, pp.884 – 932

J.P. Saxena: Production and Operations Management

Martand Telsang: Industrial Engineering and Production Management

Martand T. Telsang: Production Management

Martin Hewings, Craig Thaine: Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

  • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
  • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
  • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
  • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
  • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

  • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
  • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
  • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.