Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne zintegrowane systemy ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIPM-3-020-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat nowoczesnych zintegrowanych metod przetwórstwa metali nieżelaznych IPM3A_W02, IPM3A_W01, IPM3A_U02 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat projektowania procesów zintegrowanych IPM3A_W02, IPM3A_W03 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma wiedzę na temat teorii i technologii procesu walcowania w układach tandemowych IPM3A_W02, IPM3A_W03 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zjawisk towarzyszących krzepnięciu metali nieżelaznych IPM3A_W02, IPM3A_W01 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę procesów ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych pod kątem stopnia zaawansowania procesu oraz efektywności ekonomicznej IPM3A_U01, IPM3A_U02, IPM3A_U03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat nowoczesnych zintegrowanych metod przetwórstwa metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat projektowania procesów zintegrowanych - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat teorii i technologii procesu walcowania w układach tandemowych - - - - - + - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zjawisk towarzyszących krzepnięciu metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę procesów ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych pod kątem stopnia zaawansowania procesu oraz efektywności ekonomicznej - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Zajęcia seminaryjne obejmują dyskusję nad ważniejszymi aspektami technologii ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych oraz przygotowanie krótkiej prezentacji przez studentów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 7 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z syntetycznego opracowania przygotowanego przez studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza o procesach odlewania metali nieżelaznych, wiedza o procesach przeróbki plastycznej metali nieżelaznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Irving: Continuous casting of steel
Merchant: Continuous Casting of Non-ferrous Metals and Alloys
Singh: ALUMINIUM ROLLING: Processes, Principles & Applications

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak