Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone studia wyższe z zakresu biofizyki, fizyki, fizyki technicznej, fizyki medycznej lub kierunków pokrewnych.

Zasady rekrutacji:

Zasady rekrutacji, określone corocznie stosowną uchwałą Senatu AGH, podane są na stronie:
http://www.agh.edu.pl/doktoranci/rekrutacja/

Dolny limit ilości studentów:

3

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk ścisłych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Doktor
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
osiem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
36
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Biofizyka
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

-

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

6

Semestry kontrolne:
drugi, czwarty, szósty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

-

Studia indywidualne:

-

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

-

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Prowadzone według przepisów regulowanych Ustawą o Stopniach i Tytule oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szczegółowym trybie postępowania

Dodatkowe informacje:

-