Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biofizyka współczesna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
JBF-3-001-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student will gain knowledge on organization properties of selected natural structures and complex systems on molecular level and understanding of mechanisms triggering their formation. BF3A_W01 Prezentacja
M_W002 Student will understand the physico-chemical phenomena related to natural processes, which can be used for development of new nanomaterials or nanodevices. BF3A_W01, BF3A_W02 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student will understand basic molecular mechanisms regulating living organisms on all levels of their organization and will be able to indicate their potential application in new biotechnologies basing on biomimetics. BF3A_U02, BF3A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student will understand the importance of continuous learning and combining knowledge from different fields of knowledge. Student will be able to formulate new problems and search for their solution. BF3A_K01 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student will gain knowledge on organization properties of selected natural structures and complex systems on molecular level and understanding of mechanisms triggering their formation. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student will understand the physico-chemical phenomena related to natural processes, which can be used for development of new nanomaterials or nanodevices. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student will understand basic molecular mechanisms regulating living organisms on all levels of their organization and will be able to indicate their potential application in new biotechnologies basing on biomimetics. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student will understand the importance of continuous learning and combining knowledge from different fields of knowledge. Student will be able to formulate new problems and search for their solution. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Modern Biophysics

“…Nature has developed materials, objects, and processes that function from the macroscale to the nanoscale. The emerging field of biomimetics allows one to mimic biology or nature to develop nanomaterials, nanodevices and processes which provide desirable properties. …” (B.Bhushan, “Biomimetics”)

1. Bioinspired hierarchial-structured surfaces for green science and technology:
- Golden ratio and Fibonacci numbers.
- Lotus effect surfaces in nature. Natural superhydrophobic low adhesion
self-cleaning surfaces.
- Nanofabrication methods characterization of micro-, nano- and hierachically
structured lotus-like surfaces.
- Fabrication of superhydrophobic surfaces with high adhesion.
- Surfaces reducing turbulent flow (shark-skin, butterfly wing).
- Structure and colors.
2. Nanomaterials for biosensing.
3. Fuel cells:
- Fuel cell principles.
- The hydrogen oxidation/evolution reactions.
- The oxygen reduction/evolution reactions.
- Energy capture.
4. Molecular machines.

Zajęcia seminaryjne:
Modern Biophysics

Presentation s on topics related to biomimetics and students’ interests.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 40 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 12 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Conditions for receiving credit:
active participation in lectures (L), presentation (P), summarizing discussion (D)

Weighted mean of all grades received according to the following formula:
K = 0.3 x L + 0.4 x P + 0.3 x D

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic physical/biophysical, chemical/biochemical and biological knowledge.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B.Bhushan, Biomimetics, Springer, 2016
Ch.S.S.R.Kumar, Nanotechnologies for the Life Sciences. Nanomaterials – Toxicity, Health and Environmental Issues., vol.5, Wiley-VCH, 2007
C.N.Rao, A.Mueller, A.K.Cheetham, The chemistry of nanomaterials, vol.1, Wiley-VCH, 2004
Ch.S.S.R.Kumar, Nanodevices for the Life Sciences, Wiley-VCH, 2006
T.P.Waigh, Applied Biphysics. A modern Approach for Physical Scientists, Jhon Wiley & Sons, Ltd., 2007
C.A.Villee, Biology
E.H.Egelman (ed.) Comprehensive Biophysics, vol. 1-9, 2012
W.Vielstich, A.Lamm, H.A.Gasteiger, Hanbook of fuel cells, vol. 1 and 2, Jhon Wiley & Sons, Ltd., 2003

Scientific articles citated during the lectures.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

According to the list of publications available on the Web of Science.

Informacje dodatkowe:

Fall semester