Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy mechaniki kwantowej dla biofizyków
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
JBF-3-021-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Bożek Piotr (piotr.bozek@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Bożek Piotr (piotr.bozek@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Quantum mechanical description of physical phenomena BF3A_W01, BF3A_W02 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Understands the role of measurement in quantum mechanics BF3A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Formulating physical problems in the quantum mechanical framework BF3A_W01, BF3A_U01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the need to use dedicated tools in solving scientific tasks BF3A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Quantum mechanical description of physical phenomena + + - - - - - - - - -
M_W002 Understands the role of measurement in quantum mechanics + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Formulating physical problems in the quantum mechanical framework + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the need to use dedicated tools in solving scientific tasks + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wave function – Probability density – Observables
 2. Schrodinger equation – Stationary states – Bound states
 3. Harmonic oscilator – anihilation and creation operator
 4. Bound state – harmonic oscilator
 5. Hydrogen atom – angular momentum
 6. Spin – Coupling to electric and magnetic fields
 7. Pauli principle – Many electron systems – Molecules
Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Wave function, continuity equation, operators
 2. Schrodinger equation, simple solutions, tunneling
 3. Uncertainty principle, observation
 4. Angular momentum
 5. Operators, eigensystem
 6. Quantum statistics
 7. Approximate methods
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading
Problem solving in auditory classes (homework assignments) 30%
Weekly tests (based on homework asignments) 30%
Written exam 20%
Oral exam 20%

Final grade
< 50% failed
50-60% 3,0
61-70% 3,5
71-80% 4,0
81-90% 4,5

Excused absence in classes requires the solution of supplementary assignments
to get the score for the missed work.

91-100% 5,0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic algebra and calculus. Introductory physics course.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Shankar Mechanika Kwantowa, PWN
W. Greiner Quantum Mechanics an Introduction, Springer
S. Kryszewski Mechanika Kwantow, http://iftia9.univ.gda.pl/~sjk/QM/indexQM.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak