Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dydaktyka w naukach biofizycznych i medycznych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
JBF-3-103-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Orzechowska Aleksandra (Aleksandra.Orzechowska@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
dr hab. Szymańska Renata (Renata.Szymanska@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę ogólną na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ma poszerzoną wiedzę prowadzenia zajęć w obszarze swoich zainteresowań naukowych. BF3A_W03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. BF3A_U01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną BF3A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. BF3A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę ogólną na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ma poszerzoną wiedzę prowadzenia zajęć w obszarze swoich zainteresowań naukowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną + + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów AGH

1.Wprowadzenie
-podstawowe prawa i obowiązki studentów wynikające z Regulaminu Studiów AGH
-podstawowe prawa i obowiązki prowadzącego wynikające z Regulaminu Studiów AGH
-organizacja zajęć dydaktycznych na WFIIS AGH
-rodzaje zajęć (wykład, seminarium, zajęcia audytoryjne, konwersatorium, laboratorium, praktyki, projekt)
-Wirtualna Uczelnia
2. Plan prowadzenia zajęć dydaktycznych
-ustalenie zakresu przerabianego materiału z osobą odpowiedzialną za moduł (wykładowcą, kierownikiem laboratorium, itp.)
-opracowanie wymagań obowiązujących studentów (dotyczących nieobecności studentów-usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, poprawek, odrabiania zajęć, kryteriów oceniania) zgodnych z syllabusem danego modułu
-prowadzenie listy obecności i ocen cząstkowych, strony internetowej z bieżącymi informacjami dla studentów, konsultacji itp.
3. Technika efektywnego prowadzenia zajęć
-dobra komunikacja między prowadzącym a studentami (głośna, wyraźna mowa, kierowanie przekazu w stronę audytorium, zapiski na tablicy dostosowane do stopnia percepcji grupy, dostosowanie nazewnictwa do stopnia zaawansowania grupy)
-podtrzymywanie, przykuwanie uwagi grupy (zwracanie się do konkretnej osoby, ilustrowanie poprzez podawanie przykładów i zastosowań z życia codziennego itp.)
4. Trudności, jakie najczęściej można napotkać
-brak potrzebnego aparatu matematycznego
-wiadomości na wykładzie podążają za ćwiczeniami, zamiast je wyprzedzać
-bardzo mała liczba godzin wykładu w stosunku do liczby godzin ćwiczeń i materiału wymaganego na egzaminie
-niesubordynacja grupy
-nierealne/zbyt idealistyczne wymagania wykładowcy
-przeszkody zewnętrzne (zbyt duszne pomieszczenie, późne godziny zajęć, słabo widoczna tablica itp.)
5.Przygotowanie do zajęć uwzględniających genetycznie modyfikowane organizmy GMO i mikroorganizmy (GMM)
-zapoznanie grupy ćwiczeniowej z zagadnieniem genetycznych modyfikacji:
-przedstawenie procedur postępowania
-zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia
-bezpieczna praca z GMO
6. Czynniki biologiczne
-bezpieczna praca w pracowni biofizycznej
-przedstawienie grupie regulaminu pracowni biofizycznej (zasady BHP, bezpieczna praca z urzadzeniami badawczymi)
-przekazanie grupie zasad bezpiecznego postępowania z materiałem biologicznym (przygotowanie materiału,preparatyka,przechowywanie, utylizacja)
-wizyta w pracowni biofizycznej (prezentacja urządzeń i zasad obowiązujących w pracowni biofizycznej)
7. Czynniki chemiczne
-przekazanie grupie zasad bezpiecznego postepowania z odczynnikami chemicznymi
-przekaznie grupie obowiązku posiadania kart charakterystyk wszystkich odczynników chemicznych dostępnych w laboratorium
-przechowywanie i utylizacja niebezpiecznych odczynników chemicznych (wybuchowych, trujących, kancerogennych, genotoksycznych i innych)
-przykłady niewłaściwego postępowania z czynnikami chemicznymi w laboratorium

Ćwiczenia audytoryjne:
Praktyczne zajęcia przygotowujące do prowadzenia zajęć laboratoryjnych

-regulamin pracowni
-organizacja pracowni
-skrypty, podręczniki, internetowe opisy ćwiczeń
-protokoły ćwiczeń-sposób oceniania
-specyfika pracy z grupą laboratoryjną wynikająca z ograniczeń czasowych dla zajęć laboratoryjnych
-sprawdzenie przygotowania teoretycznego grupy laboratoryjnej
-symulowane prowadzenie zajęć na pracowni wraz z omówieniem i wykonaniem zadań laboratoryjnych

Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z części zajęć przygotowujących do:
-komunikacji z grupą ćwiczeniową [KO]
-prowadzenia laboratorium fizycznego[LF]
OK=([KO]+[LF])/2
Powyższa średnia odpowiada ocenie zgodnej z regulaminem studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna znajomość fizyki i matematyki odpowiadająca zakresowi wiedzy obowiązującemu dla studiów II stopnia z fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały dydaktyczne na stronie internetowej WFIIS AGH
http://www.fis.agh.edu.pl/pl/40.html
2. Opisy ćwiczeń i metod opracowania danych umieszczone na portalu Pracowni Fizycznej WFIIS AGH
http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/
3. A.Zięba (red.), Pracownia Fizyczna Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH,Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student, który z powodu choroby lub innych usprawiedliwionych powodów opuści zajęcia, zobowiązany jest do wykonania zaległych ćwiczeń i przedstwienia ich do oceny prowadzącemu moduł.
W przypadku opuszczenia wykładu, student zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wykładu oraz indywidualnej dyskusji z prowadzącym dotyczącej treści wykładu, w ramach godzin konsultacji.