Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca z opiekunem VI
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
JBF-3-603-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań. BF3A_W02, BF3A_W01 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej. BF3A_U02, BF3A_U01 Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego. BF3A_U04 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy konieczności zdobywania nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. BF3A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne. BF3A_K02, BF3A_K03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy konieczności zdobywania nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
  1. Praca z opiekunem

    Polega na dyskusjach naukowych prowadzonych z opiekunem naukowym / promotorem. Spotkania mają za zadanie wskazywanie kierunków wiedzy, którą student powinien pogłębiać. Student uczy się prowadzenia dyskusji naukowych, samodzielnego formułowania problemów oraz przygotowywania wniosków o granty naukowe.

  2. Praca z opiekunem

    Polega na dyskusjach naukowych prowadzonych z opiekunem naukowym / promotorem. Spotkania mają za zadanie wskazywanie kierunków wiedzy, którą student powinien pogłębiać. Student uczy się prowadzenia dyskusji naukowych, samodzielnego formułowania problemów oraz przygotowywania wniosków o granty naukowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 230 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 200 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Doktorant uzyskuje zaliczenie w oparciu o opinię opiekuna naukowego/promotora przekazaną w formie pisemnej (np. drogą e-mailową) kierownikowi Studiów Doktoranckich Biofizyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie ze wskazaniami opiekuna naukowego / promotora.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według listy publikacji zamieszczonych na stronie biblioteki AGH lub w przypadku opiekuna naukowego / promotora zewnętrznego na stronach jego macierzystej jednostki naukowej.

Informacje dodatkowe:

Brak