Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca z opiekunem VII
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
JBF-3-703-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań. BF3A_W01 Udział w dyskusji
M_W002 Student posiada dogłębna wiedzę na temat przedstawienia i dyskusji uzyskanych wyników w formie rozprawy doktorskiej oraz artykułów naukowych. BF3A_W02 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej. Potrafi samodzielnie przygotować rozprawę dorktorską. oraz artykuł naukowy. BF3A_U02, BF3A_U01 Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego. BF3A_U04 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy konieczności zdobywania nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. BF3A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne. BF3A_K02, BF3A_K03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań. - - - - - - - - - + -
M_W002 Student posiada dogłębna wiedzę na temat przedstawienia i dyskusji uzyskanych wyników w formie rozprawy doktorskiej oraz artykułów naukowych. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej. Potrafi samodzielnie przygotować rozprawę dorktorską. oraz artykuł naukowy. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy konieczności zdobywania nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
Praca z opiekunem

Polega na dyskusjach naukowych prowadzonych z opiekunem naukowym / promotorem. Spotkania mają za zadanie wskazywanie kierunków wiedzy, którą student powinien pogłębiać. Student uczy się prowadzenia dyskusji naukowych, samodzielnego formułowania problemów oraz przygotowywania wniosków o granty naukowe.
Student zdobywa umiejętność pisania artykułów naukowych oraz rozprawy doktorskiej..

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 215 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 200 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Doktorant uzyskuje zaliczenie w oparciu o opinię opiekuna naukowego/promotora przekazaną w formie pisemnej (np. drogą e-mailową) kierownikowi Studiów Doktoranckich Biofizyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie ze wskazaniami opiekuna naukowego / promotora.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według listy publikacji zamieszczonych na stronie biblioteki AGH lub w przypadku opiekuna naukowego / promotora zewnętrznego na stronach jego macierzystej jednostki naukowej.

Informacje dodatkowe:

Brak