Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-715-n
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce IS1A_W14, IS1A_W13
M_W002 Posiada wiedzę o możliwości wykorzystania patentów w praktyce IS1A_W13
M_W003 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie pracy w przedsiębiorstwie IS1A_W12
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole IS1A_K03
M_K002 Posiada wiedzę o kolejnych szczeblach kariery oraz konieczności ciągłego dokształcania swoich umiejętności. IS1A_K01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce - - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o możliwości wykorzystania patentów w praktyce - - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie pracy w przedsiębiorstwie - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole - - - - - - - - - - -
M_K002 Posiada wiedzę o kolejnych szczeblach kariery oraz konieczności ciągłego dokształcania swoich umiejętności. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 120 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praktyka kończy się wystawieniem zaświadczenia o jej ukończeniu przez Opiekuna Praktyk, sprawującego opiekę nad studentem ze strony zakładu pracy. Zaświadczenie powinno zawierać ocenę praktyki. Student pisze krótkie sprawozdanie z przebiegu praktyki, oceniane przez Opiekuna III roku.
Ocena końcowa obliczna jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od Opiekuna Praktyk (w zakładzie przemysłowym) i od Opiekuna III roku.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zalecenia w miejscu odbywania praktyk.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Opiekunem III roku. Wszelkie zmiany muszą zostać zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.