Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metaheurystyki
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIPM-3-002-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe metaheurystyki i ich zastosowania IPM3A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi napisać program realizujący wybrane metaheurystyki IPM3A_U03 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 potrafi dobrać metodę rozwiązania do przedstawionego problemu decyzyjnego IPM3A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę rozwijania metod podejmowania decyzji w inżynierii produkcji IPM3A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe metaheurystyki i ich zastosowania - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi napisać program realizujący wybrane metaheurystyki - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi dobrać metodę rozwiązania do przedstawionego problemu decyzyjnego - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę rozwijania metod podejmowania decyzji w inżynierii produkcji - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

  1. Zaawansowane metody planowania produkcji.
  2. Metaheurystyki w planowaniu produkcji dla wybranych branż.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych ze sprawozdań oraz kolokwium.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym zdawaniu kolokwium w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczone sprawozdania muszą być uzupełnione w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności przygotowania sprawozdań oraz zaliczenia kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa umiejętność programowania oraz posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. Goldberg D. E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie. WNT, Warszawa 1995.
  2. Michalewicz Z.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa 1996.
  3. Osyczka A.: Evolutionary Algorithms for Single and Multicriteria Design Optimization, Springer – Verlag Physica, Berlin Heilderberg 2002.
  4. Reeves C.R.: Modern heuristic techniques for combinatorial problems, McGraw-Hill Book Company, Berkshire 1995.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak