Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Symulacja dyskretna sterowana zdarzeniami
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-004-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę na temat zagadnień związanych z procesem budowy i wykorzystaniem modeli dyskretnych procesów produkcyjnych, usługowych i logistycznych IP3A_W01, IP3A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 ma podstawową wiedzę na temat metod modelowania, zna podstawowe pojęcia związane z modelami i symulacją procesów i systemów dyskretnych IP3A_W03, IP3A_W01, IP3A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy złożonych modeli procesów i systemów dyskretnych i wnioskowania dotyczącego wprowadzenia ulepszeń w systemie IP3A_U02, IP3A_U01, IP3A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 potrafi zastosować zdobytą wiedzę do budowy prostych modeli procesów i systemów produkcyjnych, usługowych i logistycznych, projektowania eksperymentów symulacyjnych, analizy wyników oraz tworzenia dokumentacji. IP3A_U02, IP3A_U01, IP3A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę na temat zagadnień związanych z procesem budowy i wykorzystaniem modeli dyskretnych procesów produkcyjnych, usługowych i logistycznych - - - - + - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę na temat metod modelowania, zna podstawowe pojęcia związane z modelami i symulacją procesów i systemów dyskretnych - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy złożonych modeli procesów i systemów dyskretnych i wnioskowania dotyczącego wprowadzenia ulepszeń w systemie - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi zastosować zdobytą wiedzę do budowy prostych modeli procesów i systemów produkcyjnych, usługowych i logistycznych, projektowania eksperymentów symulacyjnych, analizy wyników oraz tworzenia dokumentacji. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:
 1. Metody modelowania procesów i systemów dyskretnych
 2. Przegląd modeli symulacji dyskretnej sterowana zdarzeniami DES
 3. Optymalizacja a symulacja procesów/systemów dyskretnych
 4. Analiza i ocena wyników modeli symulacyjnych
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie egzaminu.
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu inżynierii produkcji, elementów statystyki matematycznej, podstaw informatyki oraz algorytmiki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Banks J., Carson J.S., Nelson B.L., Nicol D.M. Discrete-event system simulation. International Series In Industrial and Systems Engineering. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2001.
 2. Chung C.A. Simulation modeling handbook. A practical approach. CRC Press LCC, New York, 2004.
 3. Fishman G.S. Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1981.
 4. Kelton D.W., Law A.M. Simulation modeling and analysis. McGraw-Hill, New York, 1982.
 5. Robinson S. Simulation: The practice of model development and use. John Wiley & Sons Ltd, 2004.
 6. Werewka J.: Projektowanie symulacji systemów – symulacja systemów zdarzeń dyskretnych Wydawnictwo AGH, Kraków, 1989.
 7. Zeigler B.P., Praehofer H., Kim T.G. Theory of modeling and simulation. Integrating discrete event and continuous complex dynamic systems. Academic Press, San Diego, 2000.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Karkula M.: „Analysis of the operation of a stacker crane with simulation methods”, Logistics and Transport, no 1, 2011, pp. 55–61
 2. Karkula M., Bukowski L.: „Computational intelligence methods – joint use in discrete event simulation model of logistics processes”, 2012 Winter Simulation Conference: December 9–12, 2012, Berlin, Germany : proceedings / eds. C. Laroque, [et al.]
 3. Karkula M.: „Modelowanie i symulacja procesów logistycznych”, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
 4. Karkula M., Jurczyk K. (et al.): „Quantitative methods in logistics management”, AGH University of Science and Technology Press, Krakow 2014
 5. Karkula M., Wicher P., Staš D., Lenort R., Besta P.: „A computer simulation-based analysis of supply chains resilience in industrial environment”, Metallurgy 54(4), 2015, pp. 703–706
Informacje dodatkowe:

Brak